Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2020

ODO-2007 Oral anatomi og fysiologi - 20 stp

Sist endret: 14.05.2020

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på integrert mastergradsprogram i odontologi, og kan ikke tas som enkeltemne. Forkunnskapskrav er bestått MED-1501.

Obligatorisk forkunnskapskrav

MED-1501 Medisin og odontologi 1. studieår

Innhold

Emnet danner grunnlag for odontologisk klinikk og skal formidle detaljkunnskaper om normal struktur, funksjon og utvikling av det kraniofaciale kompleks, med særlig vekt på tyggeorganet, munnhulen samt tennene og deres støttevev. Hovedvekt vil bli lagt på anatomi og oral fysiologi, men også embryologiske, genetiske og radiologiske aspekter vil bli berørt.

Hva lærer du

Etter å ha gjennomført kurset skal studentene kunne:

Kunnskap:

 • Beskrive dannelse og struktur av tannvevene, dvs. emalje, dentin, cement og pulpa og hvordan de interagerer.
 • Beskrive tannens støtte- og opphengningsapparat, dvs. periodontalligament, alveolarben, cement og gingiva; de enkelte komponentenes dannelse og struktur samt hvordan de interagerer og utgjør en funksjonell enhet.
 • Beskrive tennenes morfologi samt mekanismer for tannfelling og tannfrembrudd
 • Beskrive munnslimhinnens oppbygning i forskjellige deler av munnhulen.
 • Beskrive spyttkjertlenes mikroskopiske struktur, funksjon og regulering.
 • Beskrive kraniets og kranieknoklenes anatomi med vekt på relasjon til muskler, nerver og blodkar.
 • Beskrive anatomi og funksjon for sentrale muskelgrupper (tygge-, mimiske-, suprahyoidale-, tunge-, gane- og svelgmuskler).
 • Beskrive forløp og forsyningsområder for sentrale arterier (a. carotis interna, a. corotis externa, a. lingualis, a. facialis, a. maxillaris, a. temporalis superficialis) samt tilsvarende vener.
 • Beskrive lymfesystemet i hode/hals.
 • Beskrive forløp og forsyningsområder for sentrale hjernenerver (n. trigeminus, n. facialis, n. glossopharyngeus)
 • Beskrive topografisk og regional anatomi for munnhulenære regioner (regio oralis, regio buccalis, ganen, regio sublingualis, tungen, regio parotideomasseterica).
 • Forklare grunnleggende prinsipper for kavitetsutforming

Ferdigheter:

 • Gjenkjenne de ovenfor beskrevne vev og strukturer på histologiske snitt og/eller modeller og preparater
 • Klassifisere tenner på bakgrunn av morfologiske trekk
 • Bestemme enkelttenner basert på morfologiske trekk
 • Foreta enkle kavitetsprepareringer i henhold til gitte retningslinjer

Generell kompetanse:

 • Vurdere hvordan histologisk oppbygning av de orale vevene påvirker funksjon og respons på stimulering
 • Evaluere hvordan de ulike anatomiske komponentene i det oro-faciale kompleks (bein, muskler, nerver, blod- og lymfekar) forholder seg til hverandre i ulike regioner, og hvordan det regulerer funksjoner som svelging, kjeve åpning, lukking og tygging.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, klinisk hospitering, laboratorieøvelser; tannmorfologi med modelleringsøvelser og borreøvelser, makro, radiologi og histologi.

Eksamen

Arbeidskrav:

Det er fire arbeidskrav i emnet, og alle må være godkjent for at studenter kan fremstille seg til eksamen. Arbeidskravene er:

 • Godkjent obligatorisk deltakelse på klinisk hospitering og labøvelser (makroskopisk, tannmorfologi, mikroskopering og radiologi).
 • Bestått kursprøve (og modelleringsøvelser) i tannmorfologi.
 • Godkjent laboratoriejournaler fra histologikurs.
 • Godkjent stasjonstest

Alt fravær skal, så langt det er mulig, tas igjen. Fravær er separert for hvert enkelt arbeidskrav.

Følgende gjelder alle delene:

 • Fravær opp til 10% godtas mot at studentene tar det igjen / skriver en skriftlig oppgave. Dette avtales med kursansvarlig.
 • Fravær mellom 10 -20% godtas, men da må gyldig legeattest vises frem.
 • Fravær på over 20% kan ikke godkjennes.

Eksamen består av en skriftlig digitalisert skoleeksamen (5 t). Besvarelsene sensureres og gis karakter A-F (der F er stryk).

Studenter som ikke består ordinær eksamen eller har levert gyldig legeerklæring til denne gis adgang til kontinuasjons-/utsatt eksamen. Kontinuasjons-/utsatt eksamen vil arrangeres tidlig i påfølgende semester.

Eksamensdato

Skriftlig 27.05.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

ODO-2003 Oral anatomi 15 stp


Kontakt

Trine Tessem


Seniorkonsulent/ Studiekonsulent Medisin og odo 1. og 2. år
Telefon: +4777644700 trine.tessem@uit.no