Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2020

BLU-1211 Natur, lek og læring i barnehagen - 20 stp

Sist endret: 07.07.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Forsterkningsemne som kan velges andre studieår i barnehagelærerutdanninga. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Maks antall: 60 studenter.

Innhold

Hovedfokus vil være å styrke studentenes bevissthet om naturens betydning for barns utvikling gjennom lek og læringsaktiviteter i barnehagen. Emnet skal gi innsikt i pedagogisk dokumentasjon og pedagogisk ledelse av lærings- og danningsprosesser i barnehagen. Kroppslige vinteraktiviteter med og uten ski, naturlekeplass, læring for bærekraft, temaarbeid i naturfag er særskilt vektlagt i emnet.

Praksis inngår som en integrert del av kunnskapsområdet. Omfang: 10 dager. Se studieplan og håndbok for praksis.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

 • barns læring gjennom lek og aktiviteter i natur
 • medvirkning, observasjon og pedagogisk dokumentasjon som redskap for å styrke barns leke- og læringsmiljø
 • hvordan natur og nærmiljø kan benyttes og tilrettelegges som læringsarena, bl.a. med henblikk på kroppslig utfoldelse, naturkunnskap og samiske tradisjoner
 • hvordan holdninger og praksiser knyttet til bærekraftig utvikling kan etableres og gjennomføres i barnehagen

 

Ferdigheter

Studenten kan:

 • planlegge og tilrettelegge for lek- og læringsprosesser i natur og nærmiljø for alle barn, samt gi nye erfaringer, progresjon og mestring
 • lede og delta i lek og læringsaktiviteter i samspill med barn og voksne i uterommet
 • observere og dokumentere barns leke- og læringsprosesser
 • lede lærings- og utviklingsprosesser gjennom arbeid med pedagogisk dokumentasjon

 

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • benytte seg av naturens muligheter for lek, utforsking, læring og bevegelse gjennom aktiv medvirkning sammen med barn og medarbeidere
 • lede og samspille med barn og voksne i aktiviteter med natur og nærmiljø som utgangspunkt
 • lede lærings- og utviklingsprosesser i barnehagen gjennom bruk av pedagogisk dokumentasjon
 • reflektere kritisk over aktuelle tema koblet til barns lek og læringsprosesser eksempelvis knyttet til sosiale forhold, likestilling og kulturelt mangfold

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråk er norsk.

Undervisning

Emnet går over ett semester og har jevnlig undervisning i Tromsø. Undervisnings- og arbeidsmåtene i emnet er lærerstyrte læringsaktiviteter i fellesskap, som forelesning, studentframlegg og organisert gruppearbeid, med praktiske og teoretiske tilnærminger.Selvstendig studieinnsats i form av selvstudium og deltakelse er grunnleggende. Det forutsettes aktiv deltakelse og tilstedeværelse både i undervisning og praksis.

Praksis er en viktig læringsarena i profesjonsrettingen av studiet og for forståelsen av emnenes plass i profesjonen. Studenten skal delta i daglige gjøremål i barnehagen med utgangspunkt i oppgaver og ansvar som følger av stillingen som pedagogisk leder.

Læringsplattform benyttes i undervisningssammenheng og som kommunikasjonsverktøy. 

Undervisningsomfang: om lag 100 timer.

Emnet evalueres skriftlig minimum hvert tredje år.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Arbeidskrav i praksisbarnehagen som vurderes av praksislærer:

 • studenten deltar på praksisforberedende møte og planlegger praksisperioden i samråd med praksislærer før praksis begynner
 • studenten ferdigstiller utviklingsmål som godkjennes av praksislærer første praksisuke og informerer medarbeiderne om arbeidet i praksis
 • krav om tilstedeværelse (minimum 90 %)
 • studenten møter forberedt til oppsatt veiledning
 • studenten utfører følgende oppgaver i tilknytning til emnet:
  • igangsette og lede en lek- og læringsaktivitet med fokus på utvikling (med pedagogisk dokumentasjon som metode) om barns lek og læring med naturen som arena. Aktiviteten skal vurderes, videreutvikles og gjennomføres 2-3 ganger
  • med utgangspunkt i barnas interesser og innspill for utforsking av natur eller naturfenomener, gjennomføre en utforskende aktivitet og samtale med barna
  • et refleksjonsnotat der studentens læring og erfaring fra praksis er tema (om lag 800 ord)

 

Andre obligatoriske arbeidskrav som vurderes av faglig tilsatt:

 • oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning og læringsaktiviteter (minimum 70 %)
 • bestått praksis i emnet
 • i grupper på to lage en digital billedbok for barn med henblikk på lek og læring i naturen (omfang 10-15 sider). Fremlegg i plenum
 • gruppevis planlegge og gjennomføre en praktisk-didaktisk aktivitet over gitt tema. Studentene leverer inn didaktisk plan i forkant av gjennomføring, samt leverer en faglig vurdering/drøfting på om lag 800-1000 ord
 • individuelt muntlig fremlegg basert på aktivitet i praksis med utgangspunkt i barns interesser og innspill for utforsking av natur eller naturfenomener (om lag 10 minutter)
 • individuell skriftlig fagtekst med utgangspunkt i den pedagogiske lek- og læringsaktiviteten fra praksis. Omfang 2000-3000 ord. Dokumentasjonsmateriale kommer i tillegg

I praksis foregår det en kontinuerlig vurdering av studentens evne til å mestre sin fremtidige rolle som barnehagelærer. Studentens praksis vurderes til Bestått/Ikke bestått.

Eksamen består av: Individuell muntlig eksamen (20 minutter).

Ved bedømmelse av eksamen benyttes gradert karakter etter en skala med seks trinn fra A til E for bestått, og F for ikke bestått, med A som beste karakter.

Ved ikke bestått praksis gjennomføres ny praksis samtidig med ordinær praksis påfølgende studieår. Ved karakteren F på eksamen tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester.

Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i påfølgende semester.Se forskrift for eksamen ved UiT for nærmere informasjon.

Timeplan

Studiepoengreduksjon

BLU-1206 Natur, lek og læring 20 stp