Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2020

BLU-2010 Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid - 15 stp

Sist endret: 07.07.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter i barnehagelærerutdanningen. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet handler om ledelse av personalet og av endrings- og utviklingsprosesser i barnehagen, i tillegg til internt og eksternt samarbeid. I emnet tematiseres veiledning, samt metoder og verktøy for ledelse og gjennomføring av utviklingsarbeid.

Praksis inngår som en integrert del av kunnskapsområdet. Omfang: 15 dager. Se studieplan og håndbok for praksis.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

 • barnehagen som organisasjon og kultur
 • ulike ledelsesstrategier og verktøy og hvordan disse legger føringer for barnehagens virksomhet
 • kommunikasjon som tilnærming i utviklingsprosesser
 • samarbeidsprosesser mellom barn, foresatte og personalet
 • ledelse av endrings- og utviklingsprosesser i organisasjoner og hvordan personalets yrkesutøvelse og kompetanseutvikling kan styrkes gjennom ulike tiltak
 • strategier og metoder for systematisk lærings- og utviklingsarbeid

Ferdigheter

Studenten kan:

 • anvende sentrale styringsdokumenter som grunnlag for ledelse, samarbeid, kompetanseutvikling og endringsprosesser i barnehagen
 • lede personalgrupper eller team med bruk av personalets kompetanse
 • gjennomføre veilednings- og utviklingssamtaler med personalet, individuelt og i gruppe
 • planlegge, initiere og vurdere mindre utviklingsarbeid f.eks. med bakgrunn i organisasjonsanalyse, samt formidle erfaringer og resultater

Kompetanse

 • har forståelse for hvordan strukturelle og kulturelle forhold utenfor og innad i barnehagen kan legge rammer for ledelse og samarbeid, samt lærings- og utviklingsprosesser
 • har relasjonell kompetanse i samhandling med forskjellige parter i barnehagen
 • kan identifisere områder for utviklingsarbeid og vurdere aktuelle ledelseshandlinger som kan bidra til ønsket utvikling
 • kan vurdere eget arbeid med utviklingsprosjekt ut fra etiske standarder og metodekritiske overveielser
 • er i stand til å drøfte ulike sider ved ledelse knyttet til barns trivsel, læring og utvikling i barnehagen
 • være i stand til kritisk å reflektere over og vurdere tiltak, programmer og tilbud som barnehagen tilrås å benytte til pedagogiske formål

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråk er norsk.

Undervisning

Emnet går over ett semester og er samlingsbasert. Undervisnings- og arbeidsmåtene i emnet er lærerstyrte læringsaktiviteter i fellesskap, som forelesning og organisert gruppearbeid, med praktiske og teoretiske tilnærminger. Studentfremlegg av lærestoff vil inngå i seminarvirksomheten. Deltakelse i veiledningsøvelser og gjennomføring av et mindre utviklingsprosjekt i barnehage i forbindelse med veiledet praksis, er en sentral arbeidsform i dette emnet.

Selvstendig studieinnsats i form av selvstudium og deltakelse er grunnleggende. Det forutsettes aktiv deltakelse og tilstedeværelse både i undervisning og praksis.

Praksis er en viktig læringsarena i profesjonsrettingen av studiet og for forståelsen av emnenes plass i profesjonen. Studenten skal delta i daglige gjøremål i barnehagen med utgangspunkt i oppgaver og ansvar som følger av stillingen som pedagogisk leder.

Læringsplattform benyttes i undervisningssammenheng og som kommunikasjonsverktøy.

Undervisningsomfang: om lag 75 timer.

Emnet evalueres skriftlig minimum hvert tredje år.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

Arbeidskrav i praksisbarnehagen som vurderes av praksislærer:

 • studenten deltar på praksisforberedende møte og planlegger praksisperioden i samråd med praksislærer før praksis begynner
 • studenten ferdigstiller utviklingsmål som godkjennes av praksislærer første praksisuke og informerer medarbeiderne om arbeidet i praksis
 • krav om tilstedeværelse (minimum 90 %)
 • studenten møter forberedt til oppsatt veiledning
 • utviklings- og/eller kompetansefremmende tiltak hvor målet er å styrke kvaliteten på barnas pedagogiske tilbud. Mål, metode, progresjon og avsluttende refleksjon om måloppnåelse avtales med den enkelte praksislærer

 

Andre obligatoriske arbeidskrav som vurderes av faglig tilsatt:

 • oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning og læringsaktiviteter (minimum 70 %)
 • bestått praksis i emnet
 • gjennomføre veiledningsøvelser med medstudenter (minimum 2 øvelser hver)
 • ferdigstille skisse (i praksisgruppene) for utviklings- og/eller kompetansefremmende tiltak i praksisbarnehagen (om lag 800 ord)
 • en tekst med refleksjoner knyttet til egne erfaringer med ledelse, samarbeid og kompetanseutviklingstiltak i praksisbarnehagen (om lag 1600 ord)

I praksis foregår det en kontinuerlig vurdering av studentens evne til å mestre sin fremtidige rolle som barnehagelærer. Studentens praksis vurderes til Bestått/Ikke bestått.  

Eksamen består av:

Muntlig gruppeeksamen med inntil fire studenter i hver gruppe. Omfang 35 minutter. Det gis individuell karakter.

 

Ved bedømmelse av eksamen benyttes gradert karakter etter en skala med seks trinn fra A til E for bestått, og F for ikke bestått, med A som beste karakter.

Ved ikke bestått praksis gjennomføres ny praksis samtidig med ordinær praksis påfølgende studieår.

Ved karakter F på eksamen tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester

Timeplan

Studiepoengreduksjon

BLU-2050 Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid 15 stp
BLUMOD8 Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid 15 stp
BLU-2010F Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid 15 stp
BLU-2030 Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid 15 stp