Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2020

ERN-2000 Humanfysiologi del 1 - 10 stp

Sist endret: 07.07.2020

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på bachelor i ernæring.

Emnet kan ikke tas som enkeltemne

Innhold

Dette emnet omhandler oppbygging og funksjon til sansene og nervesystemet, muskel- og skjelettsystemet, det endokrine systemet, sirkulasjonssystemet, respirasjonssystemet og nyrene/urinveiene

Anbefalte forkunnskaper

BIO-1101 Biologi: Fortid, nåtid og framtid, ERN-1000 Ernæring, individ og samfunn

Hva lærer du

Etter fullført emne skal studentene kunne:

 • Beskrive struktur og funksjon til kroppens ulike vev
 • Gjøre rede for hvordan nervesystemet og det endokrine systemet er organisert og fungerer som kroppens to kommunikasjonssystemer
 • Beskrive struktur og funksjon til kroppens sanseorganer, inkludert smertesansen
 • Beskrive skjelettets oppgaver og anatomiske strukturer
 • Beskrive struktur og funksjon til kroppens ulike typer muskulatur
 • Beskrive de anatomiske strukturer i respirasjons- og sirkulasjonssystemet og nyrene/urinveiene, og gjøre rede for hvordan disse bidrar for å opprettholde homeostase
 • Være kjent med Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i barnehagen
 • Reflektere over barnehagens rolle i ernæringsarbeidet

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen vil bestå av forelesninger, gruppearbeid, laboratorieundervisning og praksis

Eksamen

Eksamen: 5 timers skoleeksamen som bedømmes med karakterskale A-F, der F er ikke-bestått.

Arbeidskrav:

 • Laboratoriekurs med innlevering av laboratorierapport
 • Deltakelse på gruppearbeid med innlevering av spørsmålssett
 • Deltakelse på kjøkkenlab
 • Delta i praksis

Kontinuasjonseksamen:

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.

Eksamensdato

Skriftlig prø
ve 03.06.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

BIO-2002 Fysiologi II (dyrefysiologi) 5 stp


Kontakt

199000_5315611751_9225_n.jpg

Britt Nanny Fuglesteg


Førstelektor i fysiologi
Telefon: +4777645749 britt.fuglesteg@uit.no