vår 2020
ERN-2003 Immunologi, farmakologi, epigenetikk og mikrobiologi - 5 stp

Sist endret: 11.08.2020

Emnetype

Emnet er forbeholdt studetner som er tatt opp på bachelorprogrammet i ernæring. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Forkunnskapskrav: Bestått BIO-1601, MBI-1002 og ERN-2000

Anbefalte forkunnskapskrav: Gjennomført MBI-2001 og ERN-2002


Obligatorisk forkunnskapskrav

BIO-1601 Innføring i mikrobiologi, ERN-2000 Humanfysiologi del 1, MBI-1002 Celle- og molekylærbiologi

Innhold

I dette emnet skal vi se nærmere på fire tema som har stor innvirkning på helsetilstanden. Dette gjelder immunologi, hvor temaet er hvordan immunsystemet vårt beskytter mot mikroorganismer. Videre vil du lære om cellekommunikasjon og signalveier i epigenetikk. Emnet vil også gi en innføring i farmakologi, som handler om hvordan legemidler virker og hva kroppen gjør for å kvitte seg med legemidler. Videre vil du i mikrobiologi lære mer om sammensetningen av mikrobiotaen og betydningen tarmbakterier kan ha for helse og sykdom.

Emnet tar for seg basale fag som er viktig å kunne i fremtidig arbeid som klinisk ernæringsfysiolog. Videre skal undervisningen trene studentene i å ha en systematisk, kunnskapsbasert tankegang, kritisk analysere informasjon og venne seg til livslang læring. Temaene vil også være med å forberede studentene til forskningsaktivitet. Emnet er en del av vitern, som gir vitenskapelig kompetanse i ernæring.


Anbefalte forkunnskaper

ERN-2002 Humanfysiologi del 2, MBI-2001 Biokjemi

Hva lærer du

Etter avsluttet emne skal du kunne:

Kunnskaper

 • Beskrive morfologi og vekst av mikrober ved infeksjon.
 • Gi oversikt over tarmens normale mikrobiota med vekt på rollen for verten, og beskrive faktorer som påvirker sammensetning av mikrober, og metoder for å studere mikrobiota. 
 • Kjenne til hygienearbeid og forebygging av matbårne sykdommer og gi oversikt over smittekjeden.
 • Beskrive de viktigste epigenetiske endringer og forklare hvordan arv/miljø kan påvirke effekt på genekspresjon.
 • Beskrive sentralt fagstoff om cellekommunikasjon og signaloverføring i embryogenesen, og hvordan teratogener kan påvirke embryo.
 • Gjengi ulike legemiddelformer og forklare hva som menes med virkestoff, preparatnavn og generisk navn av legemidler.
 • Forklare reseptorbegrepet og forskjellige typer av målmolekyler som legemidler virker på.
 • Beskrive dose-respons kurver og forklare sammenhenger mellom dose, konsentrasjon og effekt av legemidler.
 • Beskrive absorbsjon, distribusjon, metabolisme og ekskresjon av legemidler.
 • Vite hva de vanligste begreper innen farmakodynamikk og farmakokinetikk er
 • Beskrive hvilke celler og celleprodukter i blodet som er involvert ved gasstransport, hemostase og forsvar
 • Beskrive hematopoiese og hemostase
 • Beskrive lokalisering og oppbygging av lymfoide organ
 • Beskrive betennelsesreaksjon og forklar hvilke celler som er involvert
 • Forklare hvordan medfødt immunitet gjenkjenner og eliminerer patogener/skadde celler, og hvordan det medfødte immunsystemet aktiverer det ervervete immunsystemet.
 • Beskrive struktur av B/T-celle reseptorer og utvikling av repertoaret av reseptorer
 • Forklare hvordan antigener bearbeides og presenteres på MHC molekyler
 • Beskrive fasene ved en ervervet immunrespons (antigen gjenkjenning, aktivering, klonal ekspansjon, differensiering, effektorfunksjon, hukommelse)
 • Forklare hvordan dendrittiske celler aktiverer naive T-celler
 • Forklare forskjeller mellom CD4+ og CD8+ T-celler i forhold til hovedklasse antigen som aktiverer respons og effektorfunksjonene til disse T-cellene
 • Forklare aktivering av B-celle respons via T-celle uavhengige antigener eller T-celle avhengige antigener
 • Beskrive isotyper av antistoffer, og beskriv effektor funksjoner av disse antistoffene
 • Forklare hvordan vaksine virker.
 • Vite hvordan immunforsvaret beskytter oss mot infeksjoner, og vite hva blodets oppgaver er

Ferdigheter

 • Kunne finne relevant fagstoff i hovedtemaene som gjennomgås
 • Ved mistanke om mikrobiell smitte skal kandidaten kunne foreslå tiltak for å hindre spredning
 • Beherske relevante uttrykksformer innen immunologi, mikrobiologi, epigenetikk og farmakologi, og kunne anvende disse for å belyse problemstillinger relatert til helsetilstand, både muntlig og skriftlig

Kompetanse

 • Reflektere kritisk omkring hvordan kroppens funksjoner kan påvirkes av mikrobiota, farmaka, immunforsvaret eller arv/miljø ved genekspresjon.
 • Delta i og bruke vitenskapelig tilnærming i samfunnsdebatter angående ernæring og sykdom.


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk, men ved behov kan det bli aktuelt med forelesninger og eksamenoppgaver på andre skandinaviske språk eller engelsk.

Undervisning

 • Forelesninger (4 t embryologi, 4 t farmakologi, 4 t mikrobiologi, 14 t blod og immunologi)
 • Gruppeoppgaver 6 stk


Eksamen

Eksamen

Skriftlig skoleeksamen 4t. Vurderes med A-F, der F er stryk. Eksamen vil avholdes i februar/mars.

Arbeidskrav

Deltakelse på gruppeoppgaver. For å få godkjent arbeidskrav, og kunne gå opp til eksamen i emnet, må kandidaten ha deltatt på minimum 5 av 6 gruppeoppgaver.

Kontinuasjonseksamen avholdes i starten av påfølengde semester for studenter som ikke bestod eksamen. Utsatt eksamen arrangeres samtidig med kontinuasjonseksamen i tilfeller hvor studeten har levert gyldig legeattest til ordinær prøve.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: ERN-2003