vår 2020
ERN-2004 Ernæring, makro- og mikronæringsstoffer - 25 stp

Sist endret: 11.08.2020

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på bachelorprogrammet i ernæring. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Forkunnskaper: Bestått ERN-1000 ERN-2000, BIO-1601 og MBI-1002.

Anbefalte forkunnskaper: Gjennomført MBI-2001, ERN-2001, ERN-2002 og ERN-2003.


Obligatorisk forkunnskapskrav

BIO-1601 Innføring i mikrobiologi, ERN-1000 Ernæring, individ og samfunn, ERN-2000 Humanfysiologi del 1, MBI-1002 Celle- og molekylærbiologi

Innhold

I dette emnet skal vi se nærmere på hvordan essensielle og ikke-essensielle næringsstoffer kan påvirke helse og forebygge sykdom. Makro- og mikronæringsstoffer vil stå sentralt, og vi vil komme nærmere inn på naturlige kilder, fordøyelse, omsetning, virkningsmekanismer og funksjoner. Det vil bli lagt vekt på behov, anbefalinger og konsekvenser av for høye og for lave inntak. Noen av de vanligste symptomene og sykdommene i fordøyelseskanalen vil bli introdusert, og rollen til makronæringsstoffenes påvirkning på bakteriene i tarmkanalen vil bli belyst. Videre vil du få en innføring i ernæringsrelaterte analysemetoder.

Anbefalte forkunnskaper

ERN-2001 Grunnleggende epidemiologi, statistikk og kostvurderingsmetoder , ERN-2002 Humanfysiologi del 2, ERN-2003 Immunologi, farmakologi, epigenetikk og mikrobiologi, MBI-2001 Biokjemi

Hva lærer du

Etter fullført emne skal du kunne:

Kunnskap:

 • Gjøre rede for det vitenskapelige grunnlaget i de nordiske næringsstoffanbefalingene (NNR) og definere og bruke sentrale begreper beskrevet i NNR.
 • Gjøre rede for makronæringsstoffene og undergrupper av disse samt alkohol, og kunne forklare struktur, klassifisering, fordøyelse, opptak, metabolisme, virkningsmekanismer, funksjon og naturlige kilder.
 • Gjøre rede for anbefalingene om makronæringsstoffene for grupper/personer og forklare konsekvenser av for høye og for lave inntak.
 • Gjøre rede for opptak, metabolisme, virkningsmekanismer, funksjon og naturlige kilder til mikronæringsstoffene, og gjøre greie for behov, anbefalinger og konsekvenser av for høye og for lave inntak.
 • Gjøre rede for mekanismer som regulerer sult og metthet.
 • Gjøre rede for faktorene som bestemmer et individs totale energiforbruk under ulike forhold og kunne forklare konsekvenser av avvik i energibalansen.
 • Forklare sentrale energibegreper som brukes i ernæringsfeltet.                                                                                                              
 • Definere aktivitet og inaktivitet og gjøre rede for anbefalingene om fysisk aktivitet og grunnlaget for anbefalingene.
 • Beskrive ulike metoder for å måle/beregne aktivitetsnivå, energiforbruk og kroppssammensetning og styrker og svakheter med metodene.
 • Gjør rede for immunapparatet i gastrointestinaltraktus og forklare medfødte og spesifikke immunreaksjoner knyttet til fødemidler og normale og tarmpatogene mikrobielle agens.
 • Beskrive vanlige symptomer fra gastrointestinaltraktus som kan ha innvirkning på ernæringstilstanden og forklare mulige årsaker til symptomene.
 • Beskrive epidemiologi og patofysiologi ved sentrale gastrointestinale sykdommer og kunne forklare potensielle konsekvenser av disse på vitamin- og mineralstatus.
 • Beskrive hvordan makronæringsstoffer kan påvirke mikrobiotaen.
 • Beskrive prinsippene ved FODMAP-dietten.
 • Beskrive lover og retningslinjer for bruk av digitale plattformer i kommunikasjonen med pasienter og annet helsepersonell.

Ferdigheter:

 • Beregne energibehov for friske personer ved hjelp av ulike metoder.
 • Formidle helsemessige effekter av vitaminer og mineraler.
 • Anbefale fysisk aktivitet for å forebygg sykdom og kunne formidle helsegevinster ved regelmessig fysisk aktivitet.  
 • Vurdere inntaket av vitaminer og mineraler hos enkeltpersoner og grupper med utgangspunkt i gjeldende retningslinjer og anbefalinger.
 • Vurdere påstander om vitaminer og mineraler.
 • Vurdere de vanligste biokjemiske prøvesvarene for makro- og mikronæringsstoffer og beskrive faktorer som er av betydning for kvaliteten og tolkningen av analysene.
 • Kunne planlegge en laktosefri og glutenfri meny.
 • Gi kostråd til personer med laktoseintoleranse og cøliaki.
 • Gjennomføre kostanamnese og skrive journalnotat.

 

Kompetanse:

 • Gi tilpassede kostråd til friske, voksne personer med mangel på vitaminer og mineraler.
 • Anvende kunnskap og ferdigheter om makro- og mikronæringsstoffer innen undervisning og forskning.
 • Anvende kunnskap og ferdigheter om makro- og mikronæringsstoffer innen forebyggende helsearbeid.


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk, men ved behov kan det bli aktuelt med forelesninger og eksamenoppgaver på andre skandinaviske språk, eller engelsk.

Undervisning

Undervisningen vil bestå av:

 • Forelesninger
 • Case/gruppeoppgaver
 • Laboratorieøvelser/analyser/kostforsøk
 • Presentasjoner og rapportskriving
 • Praksis hos klinisk ernæringsfysiolog (KEF)
 • Møte i basisgrupper med mentor


Eksamen

Arbeidskrav:

 • Deltakelse i gruppearbeid/case
 • Gjennomføre laboratoriekurs og kostforsøk med godkjente rapporter
 • Gjennomføre delemnetester
 • 2 dagers praksis hos klinisk ernæringsfysiolog (KEF)
 • Godkjent kostanamnese og journalnotat (etter utplassering)
 • Godkjent erfaringsnotat fra praksis
 • Møte i basisgrupper med mentor

Alle arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamen: Skriftlig skoleeksamen 6t, som bedømmes med karakterene A-F, der F er stryk.

Kontinuasjonseksamen / utsatt eksamen: Ved stryk på ordinær eksamen, så gjennomføres kontinuasjonseksamen i starten av påfølgende semester. For studenter som har gyldig legeattest på ordinær eksamen, så arrangeres utsatt eksamen samtidig som kontinuasjonseksamen.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 25
 • Emnekode: ERN-2004