vår 2020
MAT-0001 Brukerkurs i matematikk - 10 stp

Sist endret: 18.09.2020

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk i ulike studieprogram, men inngår ikke i program for matematikk og statistikk. Det kan også tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og følgende spesielle opptakskrav: Matematikk R1 + R2 og i tillegg enten:

 • Fysikk 1 + 2 eller
 • Kjemi 1+ 2 eller
 • Biologi 1 + 2 eller
 • Informasjonsteknologi 1 +2 eller
 • Geofag 1 + 2 eller
 • Teknologi og forskningslære 1 + 2

Søknadskode 9336 - enkeltemner i realfag.


Innhold

Emnet bygger på matematikkunnskaper tilsvarende nest høyeste trinn i den videregående skolen; Matematikk R1 eller 2MX/2MN . Brukerkurset er et tilbud til studenter som ønsker å tilegne seg elementære matematiske kunnskaper til bruk i sitt eget fag. Det kan også tas av studenter som ikke har tilstrekkelige forkunnskaper til å begynne på MAT-1001 Kalkulus 1 eller MAT-1005 Diskret matematikk. Brukerkurset omhandler funksjoner, grenseverdier, derivasjon, integrasjon og differensialligninger.

Hva lærer du

Etter fullført kurs skal studentene:
 • Kunne utføre basisregninger med benevnte størrelser og reelle tall.
 • Kunne løse lineære og kvadratiske likninger og enkle systemer av slike likninger.
 • Kunne tegne linjer og områder i planet definert av lineære likninger og lineære ulikheter.
 • Gjøre rede hva en funksjon er, beherske begrepene kontinuitet, grenser, inverse funksjoner, ekstremalpunkter.
 • Beherske trigonometriske og inverse trigonometriske funksjoner.
 • Beherske eksponentialfunksjoner, logaritmer og potensfunksjoner.
 • Løse ligninger ved bi-seksjon og Newtons metode.
 • Gjøre rede hva den deriverte til en funksjon er, kunne beregne de deriverte til basisfunksjoner og sammensatte funksjoner.
 • Kunne anvende de deriverte til å løse enkelte praktiske problemer.
 • Gjøre rede hva høyere ordens deriverte er, kunne anvende slike til å løse problemer om maksimum og minimum for funksjoner av én variabel.
 • Kunne bruke deriverte til å bestemme om funksjoner er voksende eller avtagende, konvekse eller konkave.
 • Gjøre rede hva grafen til en funksjon er og kunne tegne grafer til diverse funksjoner.
 • Beherske L´Hôpitals regel for å beregne grenser til funksjoner.
 • Gjøre rede hva et bestemt integral og et ubestemt integral er.
 • Kunne beregne ubestemte integraler ved hjelp av substitusjon og delvis integrasjon.
 • Kunne beregne bestemte integraler ved hjelp av Newton-Leibniz formel.
 • Kunne anvende integraler til å løse enkelte praktiske problemer.
 • Gjøre rede hva en differensiallikning og en løsning til en differensiallikning er.
 • Kunne bygge enkelte praktiske modeller basert på differensiallikninger, og kunne løse slike differensiallikninger.
 • Gjøre rede hva en følge, grensen til en følge, en rekke og summen av en rekke er, beherske geometriske følger og geometriske rekker.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger: 40 t
Øvelser: 30 t

Eksamen

En skriftlig eksamen av 4 timers varighet som teller 100 %.

Karakterskala: Bokstavkarakterer A-F.

Kontinuasjonseksamen (§ 22): Studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen tidlig i påfølgende semester, dersom emnet inngår som obligatorisk i studieprogrammet.

Utsatt eksamen (§§ 17 og 21): Studenter med gyldig forfall tilbys utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester.

Arbeidskrav: Obligatoriske øvelser kreves godkjent for adgang til å avlegge eksamen.

For mer informasjon, se forøvrig:
- Utfyllende bestemmelser for eksamener ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi
- Forskrift for eksamener i Tromsø


Timeplan

Studiepoengreduksjon

MB-1 Brukerkurs i matematikk 9 stp
FSK-1001 Innføring i fiskerifag 8 stp
FSK-1001MA Innføring i fiskerifag: Matematikkdel 8 stp
BED-1007 Matematikk for økonomer 7.5 stp
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: MAT-0001