Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2020

BIO-2002 Fysiologi II (dyrefysiologi) - 10 stp

Sist endret: 07.07.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

Søknadsfrist enkeltemner: 1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret. Dette gjelder kun opptak til enkeltemner.

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på bachelorprogrammene i Biomedisin, Fiskeri- og havbruksvitenskap med havbruk som studieretning, samt  studenter på masterprogrammet i Akvamedisin. Valgemne for studenter på bachelorprogrammene i Biologi, klima og miljø. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse + REALFA

Søknadskode 9336 enkeltemner i realfag.

Det er et krav om grunnleggende kunnskaper i biologi og økologi fra høgskole eller universitet. Grunnleggende kunnskaper i kjemi og matematikk er en fordel.

Innhold

Emnet gir en oversikt over dyrekroppens fysiologi med pattedyr som eksempel, men med betoning av at mekanismene i hovedsak er generelle for vertebrater. Det gis en beskrivelse av de grunnleggende mekanismer som ligger bak de spesialiserte funksjoner som oppvises av organismens forskjellige vevstyper/organer, samt de reguleringsmekanismer som sørger for opprettholdelsen av homeostase i den integrerte organismen. Nerve- og muskelfysiologi, sansefysiologi, sirkulasjon, respirasjon, ekskresjon, endokrinologi, fordøyelse og ernæring vil bli gjennomgått. Emnet inneholder et omfangsrikt laboratoriekurs som gjennom praktiske forsøk belyser sentrale temaer i pensumet.

Anbefalte forkunnskaper

MBI-1001 Celle- og molekylærbiologi

Hva lærer du

Etter fullført emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

 • kan definere begrepet homeostase og forklare hvordan tilpasning og reguleringsmekanismer muliggjør homeostase hos dyr
 • forstår hvordan de ulike organsystemene hos pattedyr fungerer og interagerer i dyrekroppen
 • kan beskrive og tegne normal anatomi av ulike organsystemer, inkludert bevegelsesapparatet, nervesystemet, sanseorganer, hjerte-kar-systemet, respirasjonssystemet, nyrer, fordøyelsessystemet, det endokrine systemet og reproduksjonssystemet
 • har en bred kunnskap om og kan forklare de ulike organsystemers normale funksjon (fysiologi)
 • kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagfeltet fysiologi
 • kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet fysiologi

Ferdigheter

 • kan skrive vitenskapelige rapporter basert på gjennomførte laboratorieøvelser
 • kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra laboratorieøvelser og publikasjoner i diskusjon (skriftlig og muntlig) av teoretiske problemstilling samt  begrunne sine vurderinger / valg / konklusjoner
 • kan reflektere over egne laboratorierapporter og justere disse under veiledning
 • kan søke opp, vurdere og henvise til artikler og fagstoff, og framstille dette slik at det belyser en problemstilling innen fysiologi
 • behersker relevante metoder, utstyr og terminologi

Generell kompetanse

 • kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver i laboratoriet (alene og som deltaker i en gruppe) i tråd med gjeldende etiske krav og retningslinjer
 • kjenner til historikk, etikk og lovgivning relatert til bruk av forsøksdyri forskning.
 • kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer innen fagområdet fysiologi
 • kjenner til nytenking og innovasjonsprosesser i fagområdet fysiologi

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, kollokvier og laboratorieøvelser. Nødvendig sikkerhetsopplæring gis i undervisningen.

Eksamen

6 t skriftlig eksamen (80% av sluttkarakter) og laboratorierapporter (20% av sluttkarakter). Bokstavkarakter A-E; F er ikke bestått.

Kontinuasjonseksamen:
Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.

Eksamensdato

Skriftlig eksamen 10.06.2020
Labrapport innlevering 03.06.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

BIO-2305 Generell dyrefysiologi 10 stp
ERN-2000 Humanfysiologi del 1 5 stp


Kontakt

Kristin Herstrøm


Rådgiver
Telefon: +4777644740 kristin.herstrom@uit.no

10628570_10156023205755596_3274667516272748229_n.jpg

Camilla Andreassen


Student Advisor
Telefon: +4777623206 camilla.andreassen@uit.no

Sundset, Monica Alterskjær


Professor i Dyrefysiologi, Merittert underviser
Telefon: +4777644790 monica.a.sundset@uit.no