Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2020

NOR-1012 Talemål og språklig mangfold - 10 stp

Sist endret: 15.05.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne og er obligatorisk på studieretning og årsstudium i nordisk, bachelor i nordisk språk og litteratur og i lektorutdanningen trinn 8 - 13, studieretning nordisk eller nordisk som fag 2.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Anbefalte forkunnskaper: NOR-1011, eller tilsvarende.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere grad (ikke realfag).

Innhold

Emnet viser den historiske utviklinga som ligger til grunn for dagens norske talemål, og gir i tillegg et innblikk i utviklinga av dansk og svensk talemål. Ei innføring i geografisk og sosial talemålsvariasjon står sentralt i undervisninga. Det språklige mangfoldet i norsk og i Norge knyttes også til tradisjonell og nyere flerspråklighet. Nordnorske språkforhold blir særlig vektlagt. Det blir også gitt ei innføring i sentrale dialektologiske og sosiolingvistiske begreper, problemstillinger og metoder.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

Studentene har grunnleggende kunnskaper om:

 • dagens norske talemålsutvikling i et historisk perspektiv, og til dels også den danske og svenske talemålssituasjonen
 • sammenhengen mellom talemålsvariasjon og geografiske og sosiale forhold
 • språklig variasjon i historiske og nåtidige flerspråklige miljøer
 • teorier og metoder i talemålsforskning

Ferdigheter

Studentene kan:

 • sette den norske og nordiske talemålssituasjonen inn i en kulturell og sosial sammenheng, både historisk og samtidig
 • klassifisere og gjøre rede for sentrale trekk ved moderne norske dialekter
 • peke på norskspråklige utviklingstrekk i tradisjonelle og nyere flerspråklige miljøer
 • bruke kunnskapen om teorier og metoder i talemålsforskning i eget arbeid
 • demonstrere kunnskap og evne til faglig drøfting i mindre skriftlige arbeider i et klart og korrekt språk

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk: norsk. Pensumlitteraturen er på norsk og ev. andre skandinaviske språk.

Eksamensspråket er norsk. Målform: nynorsk.

Undervisning

Undervisningen blir gitt i vårsemestret i form av forelesninger/seminar. Antall undervisningstimer: ca. 52.  

Kvalitetssikring:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.

Eksamen

Arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført innen fastsatt frist og godkjent av faglærer før man kan fremstille seg til eksamen:

 • En skriftlig oppgave (ev. flere mindre skriftlige oppgaver i løpet av semesteret). Målform: nynorsk.

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Eksamen består av:

 • En ukes hjemmeeksamen på 10 - 15 sider. Alle hjelpemidler er tillatt. Eksamensspråket er norsk. Målform: nynorsk. Ved alle eksamener i nordisk blir rett og god språkføring vektlagt.

Vurderingsuttrykk:

Bokstavkarakterer:

Emnet blir vurdert med bokstavkarakter A - F, hvor F er "ikke bestått".

Kontinuasjonseksamen:

Ved karakteren F/ikke bestått til ordinær eksamen, har studenten anledning til å kontinuere. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamener i høstsemesteret og 15. august for eksamener i vårsemesteret.

Eksamensdato

Hjemmeeksamen utlevering 15.05.2020 innlevering 22.05.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

NORD-102 Nordisk grunnfag, språklig del 10 stp
NORDGFS Nordisk grunnfag, språklig del 10 stp
NOR-1022 Talemål og språklig mangfold. Spesialemne for internasjonale studenter 10 stp
NOR-1013 Språk og samfunn. Talemålsvariasjon og skriftspråknormering. Spesialtilpasset emne for lektorutdanningen trinn 8 - 13. 10 stp


Kontakt

Åse Mette Johansen


Førsteamanuensis i nordisk språkvitenskap
Telefon: +4777645797 ase.mette.johansen@uit.no

TorhildSkill

Torhild Skillingstad


Studiekonsulent for nordisk, russisk, russlandsstudier og tysk
Telefon: +4777644227 torhild.l.skillingstad@uit.no

Vangsnes, Øystein A


Professor nordisk språkvitskap
Telefon: +4777645742 oystein.vangsnes@uit.no