vår 2020
NOR-2981 Bacheloroppgave i nordisk litteratur/kultur (lektorutdanning trinn 8 -13) - 10 stp

Sist endret: 14.01.2021

Emnetype

Bachelorgradsoppgaven er obligatorisk for studenter på lektorutdanning trinn 8-13 med studieretning nordisk, men studentene kan velge mellom oppgave i litteratur/kultur (denne emnebeskrivelsen) eller språk (se egen emnebeskrivelse).

For å kunne ta emnet, må studenten ha tatt alle 1000-emnene i studieretningen som har vært tilbudt tidligere i studieløpet, og fått godkjent praksis.

Bestått bachelorgradsoppgave er en forutsetning for å kunne begynne på mastergradsdelen av studiet.

 

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.


Innhold

Bachelorgradsoppgaven skal gi studentene mulighet til å fordype seg i et avgrenset tema innenfor studieretningsfaget og forberede for mastergradsoppgaven ved å gi øvelse i akademisk skriving.

Tema for oppgaven velges i samråd med faglærer innenfor litteratur-/kulturdelen av faget. Tema kan velges i tilknytning til undervisningen i et 2000-emne som går i samme semester, eller med utgangspunkt i et tidligere 1000-emne.


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 • kunnskap om hvordan en kan utforme en litteratur-/kulturvitenskapelig problemstilling
 • forståelse for hvordan en med utgangspunkt i egen problemstilling tilegner seg teori og/eller empirisk materiale for en selvstendig litteratur-/kulturvitenskapelig drøfting
 • god innsikt i en avgrenset del av faget

Ferdigheter

Studenten kan:

 • presentere et faglig innhold på korrekt språk og med god framstillingsform
 • drøfte et utvalgt tema ut fra ulike kilder og tilnærmingsmåter
 • bruke kilder og referanser etter fagets akademiske standard
 • behandle et faglig tema på en etisk forsvarlig måte

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisning/veiledning knyttet til bachelorgradsoppgaver i nordisk blir gitt på norsk eller annet skandinavisk språk.

Bachelorgradsoppgaver i nordisk skal skrives på den målformen - bokmål eller nynorsk - som ikke vil bli brukt i mastergradsoppgaven.


Undervisning

Undervisningen består av veiledning som gis individuelt og/eller i gruppe. Om det gis gruppeveiledning, må studentene være forberedt på å legge fram problemstillingen og mindre deler av oppgaven til diskusjon der. Studentene vil få individuell veiledning i samband med valg av tema for oppgaven, etter innlevert oppgaveutkast om lag midtveis i semesteret og på hele oppgaven mot slutten av semesteret. Slik individuell veiledning forutsetter at studentene overholder frister satt av faglærer.

Kvalitetssikring av emnet: Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent innen fastsatt frist av faglærer før man kan fremstille seg til eksamen:

 • Ved starten på semesteret skal studentene diskutere tema og opplegg for oppgaven pluss aktuell pensumlitteratur med faglærer og få dette godkjent, og om lag midtveis i semesteret - innen frist fastsatt av faglærer - skal det leveres inn et oppgaveutkast.

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Eksamen består av:

 • en semesteroppgave som skal leveres innen oppgitt frist og som vurderes med karakterene "Bestått" og "Ikke bestått". Målform på eksamen: den målformen - bokmål eller nynorsk - som ikke vil bli brukt i mastergradsoppgaven.

Oppgaven skal være på ca. 15 sider (én side tilsvarer 2300 tegn uten mellomrom, halvannen linjeavstand, skriftstørrelse 12) og skrives under veiledning om et selvvalgt tema godkjent av faglærer.

Det skal framgå av innholdet i semesteroppgaven at pensumet i emnet er benyttet under arbeidet med oppgaven.

Etter avtale med faglærer kan oppgaven skrives av to eller tre studenter i fellesskap. Omfanget av oppgaven må da økes med henholdsvis 50 og 100 %. Studenter som skriver oppgave sammen, får samme karakter.

Bestått bachelorgradsoppgave er en forutsetning for å kunne begynne på mastergradsdelen av studiet.

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt, 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Vurderingsuttrykk Bestått/ikkebestått: Eksamen vurderes med "Bestått / "Ikke bestått".

Kontinuasjonseksamen: Ved karakteren F/ikke bestått til ordinær eksamen, har studenten anledning til å kontinuere. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamener i høstsemesteret og 15. august for eksamener i vårsemesteret.

Ved kontinuasjonseksamen leverer en inn samme oppgave i revidert form. I samband med revisjonen har studenten krav på veiledning én gang.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: NOR-2981
 • Tidligere år og semester for dette emnet