vår 2020
ITE1888 Konstruksjonselementer, standarder og kvalitetsstyring - 10 stp

Sist endret: 18.09.2020

Søknadsfrist

1. desember 

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søknadskode: 9391 for enkeltemner i ingeniørfag; 5198 for enkeltemner i ingeniør, nettbasert

Anbefalte forkunnskapskrav: Gjennomført IGR 1600 Matematikk 1, IGR 1603 Fysikk/Kjemi, IGR 1602 PIA + Statistikk, ITE 1812 Mekanikk 1 m/materiallære og ITE 1815 Mekanikk 2 eller dokumentert tilsvarende kunnskaper


Innhold

Konstruksjonselementer:  Beregning av sveiseforbindelser, skrueforbindelser og skruegrupper, limeforbindelser, press- og krympeforbindelser, rullelager, girkasser og akselberegninger.

Prosjekterings og konstruksjonstandarder: Grunnleggende forståelse av prosjekteringstandard EN-NS 1990, og konstruksjonstandard EN-NS 1993-1

Kvalitetsstyring: Begrepsdefinisjoner, kvalitetsstyring av prosjekter, produktkvalitet, kravspesifikasjon, kvalitetsforbedring, oppbygging av kvalitetssystemer og kvalitetssystemutvikling, HMS- ledelse og styring, kvalitetsstandarder (ISO 9000 m. fl.)  


Anbefalte forkunnskaper

IGR1600 Matematikk 1, IGR1602 Beregningsorientert programmering og statistikk, IGR1603 Fysikk/Kjemi, ITE1812 Mekanikk 1 med materiallære, ITE1815 Mekanikk 2

Hva lærer du

Kunnskap      LU-M-K-1 til 5

Studenten skal:

-         ha bred kunnskap og forståelse for beregningsgrunnlaget av sveiseforbindelser, skrueforbindelser og skruegrupper, limeforbindelser, press- og krympeforbindelser, rullelager, girkasser og akselberegninger

-          ha kunnskap om aktuelle definisjoner og krav spesifisert i prosjekterings og konstruksjonsstandarder

-          ha kunnskap om aktuelle definisjoner og krav spesifisert i kvalitetsstandarder og HMS-forskrifter

-          ha kunnskap om kvalitetsstyring av prosjekter

-          ha kunnskap om hvordan et implementert og fungerende kvalitets- og HMS-system påvirker en virksomhets effektivitet, lønnsomhet og funksjonsevne

-          ha kunnskap om hvordan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet

Ferdigheter    LU-M-F-1 til 5

Studenten skal:

-          kunne identifisere og beregne kritiske konstruksjonsdetaljer,

-          kunne velge og dimensjonere maskindeler, bl.a. sveiseforbindelser, skruer/bolter, lager, lim/ krympeforbindelser samt beregning av aksler

-          kunne bidra aktivt i styring av prosjekter slik at man oppnår riktig kvalitet, har fokus på HMS, og at utførelse er iht. standarder, lover og regler

-          kunne bidra aktivt ved utarbeidelse av en kvalitetshåndbok inkludert utarbeidelse av prosedyrer

-          kunne delta aktivt ved gjennomføring av kvalitetsrevisjoner og basert på dette kunne vurdere et kvalitetssystems hensiktsmessighet og effektivitet

-          kunne anvende faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger og kunne begrunne og reflektere over de valg som tas

-          kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff som kan benyttes i problemstillingen.

Generell kompetanse   LU-M-G-1 til 5

Studenten skal:

-          ha god forståelse for hvordan man løser varierende problemstillinger av sammensatte konstruksjonsdetaljer

-          ha god forståelse og refleksjonsevne for de løsninger og beregningsresultater som fremkommer også i et miljømessige, samfunnsmessige og økonomiske perspektiv

-         ha god forståelse hvilke retningslinjer som gjelder ved bruk av prosjekterings og konstruksjonstandarder

-          ha tilstrekkelig kompetanse om kvalitets- og HMS-systemer til å kunne forstå viktigheten av slike systemer i forbindelse med forbedring av en virksomhets effektivitet og arbeidsmiljø

-          kunne gjennomføre varierende problemstillinger innen emnet som deltaker i en gruppe

-          kunne formidle fagstoff og prosjektresultater skriftlig og muntlig


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, laboratoriearbeid og øvinger med veiledning.

Eksamen

Obligatoriske arbeidskrav

Konstruksjonselementer: 4 laboratorierapporter (sveiseforbindelse, skrueforbindelse, krympeforbindelse og limeforbindelse) skal være godkjent.

Kvalitetsstyring og standarder: Gjennomført, presentert og godkjent caseoppgave. Caseoppgaven omfatter prosjektbeskrivelse, beregning av en "kritisk" stålkomponent. Prosjektplanlegging skal ivareta alle elementer slik at TOTAL KVALITETLEDELSE av prosjektet oppnås. Stikkord: effektmål, resultatmål, produktkvalitet, leveransekvalitet, gjennomføringskvalitet, effektkvalitet og HMS.

Caseoppgaven utføres slik at hver enkelt gruppe velger et produkt, eller del av et produkt de ønsker å få produsert. Gruppen formulerer en kravspesifikasjon og oversender bestillingen til en annen gruppe som skal stå for projektrealiseringen. Det skal opprettes et kunde leverandørforhold mellom gruppene, formålet med dette er å få øvelse i bestillingsprosessen hvor man må identifisere og beskrive ønsker og krav som leverandøren må innfri. Leverandøren må på sin side forholde seg til kundens forventninger og krav samt lover og regler. Prosjektdokumentasjonen som utarbeides kan danne grunnlag for realisering av selve produktet i faget ITE 1886 Praksisprosjekt på femte semester.

Gruppestørrelse 2-4 personer

Omfang på prosjektet er 50 timer pr. student, det gis bokstavkarakter som vektlegges 25% av den totale karakteren i faget.

Vurdering

Prosjektoppgaven teller 25% av den totale karakteren (bokstavkarakter settes på presentasjon og prosjektrapport)

Skriftlig eksamen teller 75% av den totale karakteren (individuell skriftlig eksamen på 5 timer)

Besvarelsene må tilfredsstille minimumskrav for å bli vurdert som bestått (karakter E).

Sensorordning: Intern sensurering av uavhengig fagperson

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.


Timeplan

  • Om emnet
  • Studiested: Narvik | Ukjent | Annet | Nettbasert |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: ITE1888