Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2020

ITE1910 Elektriske anlegg 2 - 10 stp

Sist endret: 22.06.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Studiested

Narvik |

Søknadsfrist

1. desember

Emnetype

Kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1 + R2 og Fysikk 1.

Søknadskode: 9391 - enkeltemner i ingeniør.

Innhold

Ledninger og isolatorer

Brytere og bryterteori

Måletrafoer

Apparatanlegg og jordsystemer

Forskrifter og normer

Overspenninger

Vern

Isolasjonskoordinering

Isolasjonsmaterialer

Høgspenningslaboratorier

Anbefalte forkunnskaper

ITE1835 Elektrisitetslære, ITE1909 Elektriske anlegg 1

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

Studentene skal ha oversikt over hvordan hver av de 8 systemene er bygd og systemenes egenskaper ved forekommende feilsituasjoner. Dvs: Faget skal gi et teoretisk og eksperimentelt grunnlag for praktisk høgspenningsteknikk.

Ferdigheter:

Dessuten skal de kunne drifte distribusjonsnett og regionalnett De skal også kunne prosjektere alle elektriske sider av et slike anlegg.

Kompetanse:

Emnet skal gi innføring i teoretiske og praktiske forhold vedrørende overføring og fordeling av elektrisk energi.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Case-basert undervisning basert på problemstillinger fra drift av regional- og distribusjonsnett, laboratorieøvinger og prosjektarbeid. 

Eksamen

Arbeidskrav

Godkjente innleveringer, laboratorieprotokoller og prosjektrapport gir tilgang til eksamen.

Eksamen og vurdering

Skriftlig 5-timers eksamen teller 100% av endelig karakter.

Karakterskala A - F.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.

Eksamensdato

Skriftlig eksamen 12.06.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan