vår 2020
TEK-0010 Matematikk forkurs - 0 stp

Sist endret: 22.08.2021

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Studieforberedende emne. Emnet er forbeholdt studenter med studierett på forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning ved UiT campus Tromsø. Emnet har et arbeidsomfang tilsvarende 40 % av et helt studieår.


Opptakskrav

Samme som opptakskrav for forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning.

Innhold

I matematikkfaget inngår regnetrening i stort omfang, og det vektlegges å vise relevans og bruk av matematikk i andre fag, som for eksempel i mekanikk. I emnet inngår hovedområdene geometri, algebra, funksjoner, differensialligninger og sannsynlighetsregning.

Hva lærer du

Kunnskaper:

 • Har grunnleggende kunnskap om matematikk som fundament for dagens teknologiske samfunn.
 • Har kunnskap om matematiske tema som er grunnleggende for teknologiske fag.
 • Kjenner til fagets sentrale metoder og kan definere og forklare de viktigste begrepene geometri, algebra, funksjoner og differensialligninger.
 • Kjenner til fagets sentrale metoder relatert til kombinatorikk og sannsynlighetsregning og kan definere og forklare disse.
 • Har grunnleggende kunnskap om bruk av digitale verktøy til beregninger og visualisering.

Ferdigheter:

 • Har solide regneferdigheter i algebra og det generelle grunnlaget i matematikk til å kunne fortsette på ingeniørutdanning eller integrert master i teknologi.
 • Kan løse problemer innenfor hovedområdene geometri, algebra, funksjoner, differensialligninger og sannsynlighetsregning.
 • Kan anvende regneferdigheter i matematikk på problemstillinger fra fysikk.
 • Kan uttrykke seg presist ved bruk av matematisk notasjon.

Generell kompetanse:

 • Har evne til abstrakt tenkning og forståelse for hvordan logisk og analytisk tankegang benyttes innen matematikkfaget.
 • Kan reflektere over mulige anvendelsesområder for de ulike hovedområdene i emnet.
 • Kan kommunisere med andre om realfaglige problemstillinger ved å benytte seg av matematiske begreper og størrelser. 


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, oppgaveøvinger, gruppearbeid m/veiledning og obligatoriske regneøvinger med løsningsforslag. Det inngår 320 timer undervisning i emnet.

Eksamen

Arbeidskrav:

Opplysninger om antall obligatoriske arbeidskrav og innleveringsfrister for disse gis skriftlig av faglærer. For å få adgang til juleeksamen må et visst antall obligatoriske arbeider være godkjent. For å få adgang til vårsemesteret i emnet må juleeksamen være bestått.

Eksamen og vurdering

Emnet har to deleksamener, juleeksamen og avsluttende eksamen. Begge er 5 timers skriftlig skoleeksamen. Det gis bokstavkarakterer på en skala fra A til F, hvor F er ikke-bestått.

Vurdering med flere deleksamener

Det gis separate delkarakterer på deleksamenene undervegs. Juleeksamen gis karakteren bestått/ikke bestått, og inngår ikke i endelig karakter. Juleeksamen må bestås for å bli oppmeldt til avsluttende eksamen. 

Tillatte hjelpemidler ved eksamen:

Teknisk formelsamling (uten notater). Kalkulator.  

Kontinuasjonseksamen

Det gis kontinuasjonsadgang for både juleeksamen og avsluttende eksamen.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 0
 • Emnekode: TEK-0010
 • Tidligere år og semester for dette emnet