Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2020

TEK-0010 Matematikk forkurs - 0 stp

Sist endret: 07.07.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Studieforberedende emne. Emnet er forbeholdt studenter med studierett på forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning ved UiT campus Tromsø. Emnet har et arbeidsomfang tilsvarende 40 % av et helt studieår.

Opptakskrav

Samme som opptakskrav for forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning.

Innhold

I matematikkfaget inngår regnetrening i stort omfang, og det vektlegges å vise relevans og bruk av matematikk i andre fag, som for eksempel i mekanikk. I emnet inngår hovedområdene geometri, algebra, funksjoner, differensialligninger og sannsynlighetsregning.

Hva lærer du

Kunnskaper:

 • Har grunnleggende kunnskap om matematikk som fundament for dagens teknologiske samfunn.
 • Har kunnskap om matematiske tema som er grunnleggende for teknologiske fag.
 • Kjenner til fagets sentrale metoder og kan definere og forklare de viktigste begrepene geometri, algebra, funksjoner og differensialligninger.
 • Kjenner til fagets sentrale metoder relatert til kombinatorikk og sannsynlighetsregning og kan definere og forklare disse.
 • Har grunnleggende kunnskap om bruk av digitale verktøy til beregninger og visualisering.

Ferdigheter:

 • Har solide regneferdigheter i algebra og det generelle grunnlaget i matematikk til å kunne fortsette på ingeniørutdanning eller integrert master i teknologi.
 • Kan løse problemer innenfor hovedområdene geometri, algebra, funksjoner, differensialligninger og sannsynlighetsregning.
 • Kan anvende regneferdigheter i matematikk på problemstillinger fra fysikk.
 • Kan uttrykke seg presist ved bruk av matematisk notasjon.

Generell kompetanse:

 • Har evne til abstrakt tenkning og forståelse for hvordan logisk og analytisk tankegang benyttes innen matematikkfaget.
 • Kan reflektere over mulige anvendelsesområder for de ulike hovedområdene i emnet.
 • Kan kommunisere med andre om realfaglige problemstillinger ved å benytte seg av matematiske begreper og størrelser. 

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, oppgaveøvinger, gruppearbeid m/veiledning og obligatoriske regneøvinger med løsningsforslag. Det inngår 320 timer undervisning i emnet.

Eksamen

Arbeidskrav:

Opplysninger om antall obligatoriske arbeidskrav og innleveringsfrister for disse gis skriftlig av faglærer. For å få adgang til juleeksamen må et visst antall obligatoriske arbeider være godkjent. For å få adgang til vårsemesteret i emnet må juleeksamen være bestått.

Eksamen og vurdering

Emnet har to deleksamener, juleeksamen og avsluttende eksamen. Begge er 5 timers skriftlig skoleeksamen. Det gis bokstavkarakterer på en skala fra A til F, hvor F er ikke-bestått.

Vurdering med flere deleksamener

Det gis separate delkarakterer på deleksamenene undervegs. Juleeksamen gis karakteren bestått/ikke bestått, og inngår ikke i endelig karakter. Juleeksamen må bestås for å bli oppmeldt til avsluttende eksamen. 

Tillatte hjelpemidler ved eksamen:

Teknisk formelsamling (uten notater). Kalkulator.  

Kontinuasjonseksamen

Det gis kontinuasjonsadgang for både juleeksamen og avsluttende eksamen.

Eksamensdato

Skriftlig eksamen 20.05.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret