vår 2020
TEK-0011 Fysikk forkurs - 0 stp

Sist endret: 11.08.2021

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Studieforberedende emne. Emnet er forbeholdt studenter med studierett på forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning ved UiT campus Tromsø. Emnet har et arbeidsomfang tilsvarende 25 % av et helt studieår.


Opptakskrav

Opptakskrav for forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning

Innhold

Måleenheter og beregninger.  Rettlinjet bevegelse. Kraft og bevegelse langs ei rett linje. Kraft og bevegelse i to dimensjoner. Mekanisk energi. Statikk. Mekanikk i væsker og gasser. Termofysikk. Elektrisitet. Lys og bølger. Atom- og kjernefysikk. Læring i nødvendig elementær kjemi inngår. For rapportskriving er det et godt samspill med kommunikasjon og norsk.

Hva lærer du

Kunnskaper:

 • Har kunnskap om fysiske tema som er grunnleggende for teknologiske fag.
 • Kjenner til fagets sentrale metoder, og kan definere og forklare de viktigste begrepene fra mekanikk, termofysikk, elektrisitetslære, atom og kjernefysikk
 • Kjenner til energibegrepet og energianvendelser i moderne samfunn, og kan bruke det i fysiske problemstillinger.
 • Har kunnskap om hvilke krav som stilles til forsøk.

Ferdigheter:

 • Kan regne på kraft og bevegelse i to dimensjoner og på termofysiske problemstillinger.
 • Kan regne med størrelser og enheter i SI systemet, og behersker omregning mellom enheter.
 • Kan tegne koplingsskjema og gjøre beregninger på enkle elektriske kretser.
 • Kan identifisere variabler som forekommer i idealiserte modeller med fysiske størrelser i virkeligheten.
 • Kan gjennomføre forsøksarbeid på en kvalifisert og sikker måte, gjøre målinger, tolke resultatene og skrive rapport.

Generell kompetanse:

 • Kan gjøre greie for prinsipper for naturvitenskapelig tenking.
 • Kan kommunisere med andre om realfaglige problemstillinger ved å benytte seg av fysiske begreper og størrelser.
 • Forstår sammenhengen mellom fysikk og kjemi, og teknologiske anvendelser.
 • Forstår fysikkfagets ambisjoner om å lage kvantitative modeller av naturens fenomener.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, demonstrasjonsforsøk, laboratorieøvinger, obligatoriske regneøvinger og gruppearbeid med veiledning. Det inngår 200 timer undervisning i emnet.

Eksamen

Arbeidskrav

Opplysninger om antall obligatoriske arbeidskrav og innleveringsfrister for disse gis skriftlig av faglærer. For å få adgang til juleeksamen må et visst antall obligatoriske arbeider være godkjent. For å få adgang til vårsemesteret i emnet må juleeksamen være bestått.

Eksamen og vurdering

Emnet har to deleksamener, juleeksamen og avsluttende eksamen. Begge er 5 timers skriftlig skoleeksamen. Det gis bokstavkarakterer på en skala fra A til F, hvor F er ikke-bestått.

Vurdering med flere deleksamener

Det gis separate delkarakterer på deleksamenene undervegs. Juleeksamen gis karakteren bestått/ikke bestått, og inngår ikke i endelig karakter. Juleeksamen må bestås for å bli oppmeldt til avsluttende eksamen. 

Tillatte hjelpemidler ved eksamen: Teknisk formelsamling (uten notater). Kalkulator.

Kontinuasjonseksamen

Det gis kontinuasjonsadgang for både juleeksamen og avsluttende eksamen.  


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 0
 • Emnekode: TEK-0011
 • Tidligere år og semester for dette emnet