Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2020

TEK-0011 Fysikk forkurs - 0 stp

Sist endret: 07.07.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Studieforberedende emne. Emnet er forbeholdt studenter med studierett på forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning ved UiT campus Tromsø. Emnet har et arbeidsomfang tilsvarende 25 % av et helt studieår.

Opptakskrav

Opptakskrav for forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning

Innhold

Måleenheter og beregninger.  Rettlinjet bevegelse. Kraft og bevegelse langs ei rett linje. Kraft og bevegelse i to dimensjoner. Mekanisk energi. Statikk. Mekanikk i væsker og gasser. Termofysikk. Elektrisitet. Lys og bølger. Atom- og kjernefysikk. Læring i nødvendig elementær kjemi inngår. For rapportskriving er det et godt samspill med kommunikasjon og norsk.

Hva lærer du

Kunnskaper:

 • Har kunnskap om fysiske tema som er grunnleggende for teknologiske fag.
 • Kjenner til fagets sentrale metoder, og kan definere og forklare de viktigste begrepene fra mekanikk, termofysikk, elektrisitetslære, atom og kjernefysikk
 • Kjenner til energibegrepet og energianvendelser i moderne samfunn, og kan bruke det i fysiske problemstillinger.
 • Har kunnskap om hvilke krav som stilles til forsøk.

Ferdigheter:

 • Kan regne på kraft og bevegelse i to dimensjoner og på termofysiske problemstillinger.
 • Kan regne med størrelser og enheter i SI systemet, og behersker omregning mellom enheter.
 • Kan tegne koplingsskjema og gjøre beregninger på enkle elektriske kretser.
 • Kan identifisere variabler som forekommer i idealiserte modeller med fysiske størrelser i virkeligheten.
 • Kan gjennomføre forsøksarbeid på en kvalifisert og sikker måte, gjøre målinger, tolke resultatene og skrive rapport.

Generell kompetanse:

 • Kan gjøre greie for prinsipper for naturvitenskapelig tenking.
 • Kan kommunisere med andre om realfaglige problemstillinger ved å benytte seg av fysiske begreper og størrelser.
 • Forstår sammenhengen mellom fysikk og kjemi, og teknologiske anvendelser.
 • Forstår fysikkfagets ambisjoner om å lage kvantitative modeller av naturens fenomener.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, demonstrasjonsforsøk, laboratorieøvinger, obligatoriske regneøvinger og gruppearbeid med veiledning. Det inngår 200 timer undervisning i emnet.

Eksamen

Arbeidskrav

Opplysninger om antall obligatoriske arbeidskrav og innleveringsfrister for disse gis skriftlig av faglærer. For å få adgang til juleeksamen må et visst antall obligatoriske arbeider være godkjent. For å få adgang til vårsemesteret i emnet må juleeksamen være bestått.

Eksamen og vurdering

Emnet har to deleksamener, juleeksamen og avsluttende eksamen. Begge er 5 timers skriftlig skoleeksamen. Det gis bokstavkarakterer på en skala fra A til F, hvor F er ikke-bestått.

Vurdering med flere deleksamener

Det gis separate delkarakterer på deleksamenene undervegs. Juleeksamen gis karakteren bestått/ikke bestått, og inngår ikke i endelig karakter. Juleeksamen må bestås for å bli oppmeldt til avsluttende eksamen. 

Tillatte hjelpemidler ved eksamen: Teknisk formelsamling (uten notater). Kalkulator.

Kontinuasjonseksamen

Det gis kontinuasjonsadgang for både juleeksamen og avsluttende eksamen.  

Eksamensdato

Skriftlig eksamen 29.05.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret