vår 2020
TEK-0013 Kommunikasjon og norsk, forkurs - 0 stp

Sist endret: 11.08.2021

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Studieforberedende emne. Emnet er forbeholdt studenter med studierett på forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning ved UiT campus Tromsø. Emnet har et arbeidsomfang tilsvarende 25 % av et helt studieår.


Opptakskrav

Samme som opptakskrav for forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning.

Innhold

Emnet har vekt på klar, målrettet og brukervennlig skriftlig kommunikasjon. Det er et redskapspreget kommunikasjonsfag slik at faget blir både ingeniørfaglig relevant og akademisk forberedende. Studentene skal oppnå kvalifikasjoner i å kommunisere skriftlig og muntlig, først og fremst på norsk, men også på engelsk. I emnet vektlegges skriving av studentoppgaver, dvs. resonnerende, drøftende og reflekterende oppgaver av faglig og akademisk art. Faget tilsvarer ikke direkte noe fag i studieforberedende program. 

Hva lærer du

Kunnskaper:

 • Har kunnskap om kommunikasjonsprosesser og hvordan språket kan brukes som verktøy i forhold til situasjon, mål og mottaker.
 • Har kunnskap om hvilken betydning kulturelle elementer har i kommunikasjonsprosesser.
 • Kjenner til ulike sjangre i sakprosa og skjønnlitteratur og viktige forhold i språkutvikling.
 • Har kunnskap om likheter og forskjeller mellom bokmål og nynorsk, og deres viktigste særtrekk.
 • Har kunnskap i engelsk relatert til teknologi.

 Ferdigheter:

 • Kan definere kommunikasjonsmål og velge egnet nivå og form på det som skal formidles i forhold til mottaker og situasjon.
 • Kan strukturere egne tekster og bruke relevante virkemidler for form og tekstsammenbinding.
 • Kan uttrykke seg skriftlig formelt korrekt, både på norsk og engelsk, i ulike funksjonelle tekster som kan være aktuelle for en ingeniør.
 • Kan planlegge, strukturere og gjennomføre ulike former for muntlige presentasjoner på både norsk og engelsk.
 • Kan analysere bruken av ulike virkemidler i skjønnlitteratur og sakprosa, saksframstilling og argumentasjon.

Generell kompetanse:

 • Kan utforme klare, målrettede og brukervennlige rapporter, øvings- og prosjektdokumenter.
 • Kan kommunisere effektivt i grupper.
 • Kan planlegge og gjennomføre møter og diskusjoner.
 • Kan innhente informasjon fra ulike kilder, bruke dem kritisk i egne arbeider, og angi kilder.
 • Kan uttrykke seg skriftlig og muntlig både på norsk og engelsk gjennom ulike medier.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, gruppearbeid, foredrag, særoppgave og prosjektarbeid. Det inngår 200 timer undervisning i emnet.

Eksamen

Arbeidskrav:
Opplysninger om antall obligatoriske arbeidskrav og innleveringsfrister for disse gis skriftlig av faglærer. For å få adgang til juleeksamen må et visst antall obligatoriske arbeider være godkjent. For å få adgang til vårsemesteret i emnet må juleeksamen være bestått.

Eksamen og vurdering:
Emnet har to deleksamener, juleeksamen og avsluttende eksamen. Begge er 5 timers skriftlig skoleeksamen. Det gis bokstavkarakterer på en skala fra A til F, hvor F er ikke-bestått.

Vurdering med flere deleksamener
Det gis separate delkarakterer på deleksamenene undervegs. Juleeksamen gis karakteren bestått/ikke bestått, og inngår ikke i endelig karakter. Juleeksamen må bestås for å bli oppmeldt til avsluttende eksamen.

Kontinuasjonseksamen:
Det gis kontinuasjonsadgang for både juleeksamen og avsluttende eksamen. 


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 0
 • Emnekode: TEK-0013
 • Tidligere år og semester for dette emnet