vår 2020
TEK-1013 Fysikk og kjemi for ingeniører - 10 stp

Sist endret: 18.09.2020

Søknadsfrist

1. desember

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Opptakskrav: Generell studiekompetanse og Matematikk R1 og R2 og Fysikk 1

Søknadskode 9391.

Anbefalte forkunskapskrav: MAT-1050 Matematikk 1 for ingeniører eller tilsvarende kunnskaper i vektorregning og funksjonslære. 


Innhold

Grunnleggende definisjoner og lover innen kjemi, klassisk mekanikk, fluidmekanikk og varmelære: 

Generell kjemi: Atomets oppbygging, kjemiske bindinger, konsentrasjonsmål, forbrenningsreaksjoner og energi, syrer og baser, spenningsrekka. 

Spesielt for studieprogrammet nautikk: Korrosjon og korrosjonsbeskyttelse, organiske stoffer og strukturformler, fysiske og varmetekniske data for stoffer. 

Spesielt for øvrige studieprogrammer: Elektrolyse, galvaniske elementer og elektromotorisk spenning. 

Klassisk mekanikk: Posisjon, hastighet og akselerasjon på vektorform, bevegelseslikninger, krefter, Newtons lover, arbeid og energi, massesenter, bevaring av bevegelsesmengde, rotasjon og rotasjonsenergi, kraftmoment, spinn, kraftmoment- og spinn-setningene, elastisitet. 

Fluidmekanikk: Trykk, Arkimedes’ lov, oppdrift, kontinuitetslikningen, Bernoullis likning med anvendelser, viskositet. 

Varmelære: Aggregattilstander, varmekapasiteter, varmeoverføring, gasslover, varmelærens 1. og 2. hovedsetning, termiske prosesser. 


Anbefalte forkunnskaper

MAT-1050 Matematikk 1 for ingeniører

Hva lærer du

Kunnskaper: 

  • Kjenner de definisjoner, begreper, og kjemiske og fysiske lover som inngår i emnets faglige innhold, og som er relevante for kandidatens studium. Kjenne lovenes gyldighetsområde og begrensninger. 

Ferdigheter:  

  • Innen de nevnte temaene, kan analysere et problem, formulere det ved hjelp av symboler, formler og matematikk, og om mulig løse det. 

Generell kompetanse:  

  • Forstår hvordan de generelle fysiske og kjemiske lover og prinsipper kan anvendes både i dagliglivet og innen ingeniørfaglige emner. 
  • Kan tilegne seg videregående kunnskaper som bygger på de nevnte kunnskapene og ferdighetene.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk, men læremateriell kan være på engelsk.

Undervisning

48 t forelesninger og 24 t regneøvinger. Øvingsinnleveringer. 

Eksamen

Arbeidskrav

Obligatoriske øvingsinnleveringer. For å få avlegge eksamen må studenten, innen fastsatte frister, ha levert inn og fått godkjent 2 av 3 obligatoriske øvinger. 

Eksamen og vurdering 

4 timers skriftlig skoleeksamen. Det gis bokstavkarakterer på en skala fra A til F, hvor F er ikke-bestått. Tillatte hjelpemidler under eksamen oppgis ved semesterstart. 

Kontinuasjonseksamen: 

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.


Timeplan

Studiepoengreduksjon

DS108 Fysikk 10 stp
FS116 Kjemi og miljø 10 stp
SM111 Kjemi 5 stp
FYS-1050 Fysikk for ingeniører 7 stp
KJE-1050 Kjemi 3 stp
  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: TEK-1013