Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2020

ITE1805 Databaser og webapplikasjoner 1 - 10 stp

Sist endret: 07.07.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Studiested

Narvik | Bodø | Annet | Alta | Nettbasert |

Søknadsfrist

1. desember

Emnetype

Overveiende praktisk med en del teori. Kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søknadskode: 9391 for enkeltemner i ingeniørfag; 5198 for enkeltemner i ingeniør, nettbasert

Innhold

 • Datamodellering.
 • Relasjonsdatabasemodellen.
 • Språk for definering og manipulering på databaser (SQL).
 • Innføring i et databasesystem.
 • Oppbygging og virkemåte for databaser.
 • Databasen som felles ressurs, sikkerhet og dataintegritet.
 • Problemer og effekter som følge av flere samtidige brukere, klient/tjener, distribuerte databaser.
 • Praktisk bruk av en relasjonsdatabase, spørrespråk og applikasjonsprogrammering.
 • Databaser og Internett/Intranett.
 • Grunnleggende HTML, CSS, JavaScript
 • HTTP transaksjonsmodell, operasjoner/begrensninger, cookies.
 • Webtjener programmering med PHP
 • Bruk av databaser fra PHP
 • Sikkerhet i webapplikasjoner

Anbefalte forkunnskaper

IGR1608 Ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder

Hva lærer du

Kunnskap

 • Studenten skal forstå sentrale begreper og konsepter innen databaser og datamodellering, og kan gjøre rede for disse gjennom en flervalgstest.
 • Studenten skal forstå og tolke et ER-diagram på 3. normalform i fagets gjeldende notasjon, vite hvordan dette oversettes til en relasjonsmodell og beskrive dette i en kort rapport.
 • Studenten skal kunne gjøre rede for hvordan man oppretter en database og vedlikeholder denne i et valgt databaseverktøy og kunne vise dette gjennom en praktisk prosjektoppgave.
 • Studenten skal kunne gjøre rede for metoder for spørringer og manipulering av databasen og vise dette gjennom en flervalgstest.
 • Studenten skal ha kjennskap til gjeldende teknologier for klient- og tjenerprogrammering av webapplikasjoner.
 • Studenten skal forstå sentrale begreper og konsepter innen webapplikasjoner og kan gjøre rede for disse gjennom en flervalgstest.
 • Studenten skal kunne gjøre rede for hvordan en benytter webapplikasjoner for sikker lagring og gjenfinning av informasjon i en database og kunne vise dette gjennom en praktisk prosjektoppgave.

Ferdigheter

 • Studenten skal kunne anvende sentrale begreper og konsepter innen databaser og datamodellering, og kan gjøre rede for disse gjennom en flervalgstest.
 • Studenten skal kunne lage et ER-diagram på 3. normalform og opprette en database på bakgrunn av denne og vise dette gjennom en praktisk oppgave.
 • Studenten kunne bruke en database gjennom operasjoner for innsetting, sletting, endring og spørringer mot denne og demonstrere bruken og forklare konstruksjon utfra et ER-diagram.
 • Studenten kunne abstrahere en problembeskrivelse og omsette denne til en database med emnets valgte teknologi i tråd med god praksis og avgi en teknisk kort rapport om fremgangsmåte, valg og teknologi samt demonstrere resultat.
 • Studentene skal kunne skrive gyldige webdokumenter med bruk av moderne teknologier.
 • Studentene skal kunne benytte objektorienterte prinsipper ved utvikling av webapplikasjoner.
 • Studentene skal kunne lage en moderne webapplikasjon som kan presentere informasjon fra en database og som tilbyr funksjonalitet for vedlikehold av denne og kan vise dette gjennom en praktisk oppgave.
 • Studentene skal kunne benytte et utviklingsverktøy for utvikling av webapplikasjoner og feilsøking i disse.
 • Studenten skal kunne benytte nødvendige sikkerhetsmekanismer for tilfredsstillende sikkerhet i webapplikasjoner og kan vise dette gjennom en praktisk oppgave.

 Generell Kompetanse

 • Etter fullført emne skal studenten kunne gjøre rede for samfunns-, sikkerhetsmessige-, og økonomiske konsekvenser relatert til konstruksjon og bruk/opprettelse av databaser og rapportere om disse
 • Etter fullført emne vil studenten være bedre i stand til å jobbe på en strukturert måte i forhold til å modellere et problem.
 • Etter fullført emne vil studenten kunne planlegge og gjennomføre prosjekter, både alene og som deltaker i en gruppe.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Felles teoriforelesninger i klasserom/auditorium. Obligatoriske oppgaver på datalab.

Eksamen

Arbeidskrav

3 godkjente obligatoriske oppgaver.

 Det kreves minst 75% oppmøte i faget på øvinger og forelesning (dette gjelder ikke nettstudenter).

Eksamen og vurdering

Samlet vurdering (VS) med bokstavkarakter.

Prosjektoppgave (50%) sammen med en elektronisk flervalgstest (50%) gir karakteren i emnet. Begge må være bestått.

Kontinuasjons­eksamen

Det er mulig å kontinuere på elektronisk flervalgstest. Dette gjøres i påfølgende kontinuasjonsperiode. Ved ikke bestått på prosjektoppgave må denne tas på nytt ved neste gangs gjennomføring av emnet.

Eksamensdato

Flervalgstest 14.05.2020
Prosjektoppgave innlevering 11.05.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan