Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2020

ITE1813 Elektroteknikk og automasjonsteknikk - 10 stp

Sist endret: 07.07.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Studiested

Narvik | Nettbasert | Annet |

Søknadsfrist

1. desember

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søknadskode: 9391 for enkeltemner i ingeniørfag; 5198 for enkeltemner i ingeniør, nettbasert

Innhold

Grunnleggende styreteknikk med signal og signalgivere, sekvensielle styringer, kombinatoriske styringer, boolsk algebra, PLS, tidskoblinger, minner og holdekretser, ventesirkler og nødstopp.   Videre vil det bli gitt innføring i pneaumatikksymboler og bruk av pneaumatiske komponenter ved oppbygging av et styresystem.

Innen reguleringsteknikk gjennomgås de ulike grunnleggende reguleringsprinsipper med proporsjonalregulering, integralregulering og derivasjonsregulering, matematisk beskrivelse av prosesser, Laplace transformasjon og oppsett av transferfunksjoner.   Ziegler-Nichols metode gjennomgås i laboratoriet. Studenten skal kjenne til elektriske komponenter og utstyr, likestrøm og vekselstrøm, sikkerhet/HMS, elektriske målemetoder og utstyr, elektronikk (analoge kretser), elektriske maskiner og virkningsgrad, elektriske installasjoner og anlegg.

Anbefalte forkunnskaper

IGR1600 Matematikk 1

Hva lærer du

Kunnskap: 

Studenten skal gis kunnskap om grunnleggende styreteknikk, pneumatikk og grunnleggende reguleringsteknikk.

Studentene vil få innføring i Programmerbare Logiske Styringer (PLS) og vil bli gjort kjent med programmering av PLS gjennom laboratorieøving.

Videre vil studentene få innføring i reguleringssystem med PID-regulering samt laboratorieøving med PID-regulering. Studenten skal ha grunnleggende kjennskap til elektroteknikk; herunder likestrøm og vekselstrøm, sikkerhet ifb. med elektriske anlegg/utstyr, målemetoder og -utstyr, elektronikk og elektriske maskiner, elektriske installasjoner og anlegg. (LU-M-K-1).

Studenten skal være i stand til å prosjektere et styresystem og samt forstå sammenhengen mellom P. I og D i reguleringsteknikken.  Studenten skal kunne beregne enkle elektriske anlegg, vurdere sikkerhetskrav, samt foreslå behov for elektrisk utstyr. (LU-M-K-2).

Studenten skal kunne søke relevant informasjon for disse typene arbeidsoppgaver. (LU-M-K-5).

Ferdigheter:

Studenten skal med bakgrunn i en funksjonsspesifikasjon, kunne utarbeide funksjonsbeskrivelse for et logisk styresystem samt programmere en PLS for utførelse av styringen.

Videre skal studenten være i stand til å drøfte reguleringstekniske betingelser knyttet til bruk av PID regulator. Ferdighetene skal kunne komme til nytte i bacheloroppgaven.

Studenten skal kunne foreslå oppbygging av elektrisk anlegg og utstyr, slik at dette passer til det aktuelle mekaniske anlegget. Studenten skal også kunne være med å sette opp nødvendige sikkerhetskrav. (LU-M-F-1..5).

Generell kompetanse:

Studenten kan delta i produkt- og utvikling produksjonssystemer og bidra praktisk i vurderinger, testing og simulering med tanke på ressursbruk, økonomi og sikkerhet. (Grunnlag for LU-M-G-1..2).

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, regneøvinger og laboratorieøvinger med veiledning. Det gis skriftlig tilbakemeldinger eller kommentarer til øvingene.

Eksamen

Obligatoriske arbeidskrav

Min. 7 av 10 innleveringer må være bestått. I tillegg er det 3 lab.øvinger som alle må være bestått.

Vurdering

5 timers skriftlig eksamen med bokstavkarakter. Det gis bokstavkarakterer fra A-F, der F er ikke-bestått.

Det gist kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.

Eksamensdato

Skriftlig eksamen 28.05.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan