vår 2020
ITE1829 Innføring i prosessteknologi og elektronikk for prosess - 10 stp

Sist endret: 18.09.2020

Søknadsfrist

1. desember

Emnetype

Teoretisk.

Emnet består av to delemner á 5 stp.

Emnet kan tas som enkeltemne. 


Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søknadskode: 9391 for enkeltemner i ingeniørfag; 5198 for enkeltemner i ingeniør, nettbasert


Innhold

Delemne 1 (prosessteknologi) vil i all hovedsak inneholde følgende elementer:

 • Gjennomgang av regional og nasjonal prosessindustri og ulike typer prosesser  som er vanlig forekommende innen, f.eks. olje- og gass, metall- og mineral, elektrokjemi, og treforedlingsindustri
 • Grunnleggende termodynamikk og basisemner i kjemiteknikk
 • Enhetsoperasjoner innen partikkelteknologi (sedimentering), varmeveksling, mekanisk energibalanse (rørstrømning og friksjonsfaktor)), kompresjon og ekspansjon, dimensjonsanalyse

Delemne 2 (elektronikk) vil i all hovedsak inneholde følgende elementer:

 • Grunnleggende elektrisitetslære, Ohms lov, Kirchoffs strøm og spenningslover, Thevenin ekvivalenten
 • Metoder for analyse av enkle kretser
 • Oppbygning, virkemåte og bruk av basiskomponenter som motstander, kondensatorer, spoler, dioder og bipolære transistor
 • Enkle forsterker konstruksjoner med bipolære transistorer
 • Operasjonsforsterkerens virkemåte og bruk
 • Digitalteknikk og Boolsk algebra
 • Enkle elektroniske passive filtre
 • A/D omforming
 • Kraftnett


Anbefalte forkunnskaper

IGR1600 Matematikk 1

Hva lærer du

Emnet skal gi en innføring i prosessteknologi og grunnleggende kunnskaper og ferdigheter i el-lære og elektronikk.

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse

 • Grunnleggende kunnskap om vanlige elektroniske basiskomponenter, kretstyper og enkle metoder for kretsberegninger
 • Grunnleggende kunnskap om analog og digital elektronikk med tanke på anvendelse innenfor instrumentering i industrielle fremstillingsprosesser.
 • Grunnleggende kunnskaper om forsterkere basert på transistorer og operasjonsforsterkere
 • Kunnskap om merking av elektronikk-komponenter og bruk av symboler 
 • Grunnleggende kunnskap om Boolsk algebra, kombinatorisk logikk og sekvenskretser
 • Kjennskap til sikkerhetsregler for arbeide i elektrolaboratorium
 • Kjennskap til norsk prosessindustri
 • Grunnleggende kunnskap om prinsipper innen industriell prosessering av råvarer, enkel prosessregulering og instrumentering, spesielt innen petroleumsindustri (gass, olje), mineral & metall, og kjemiprosessering 
 • Kunnskap om grunnleggende prinsipper innen kjemi- og prosessteknikk:  Masse- og energibalanser, viktige kjemitekniske eller industrielle enhetsoperasjoner, oppbygging av en prosess, samt kjemi teknisk analyse (dimensjonsanalyse SI/Imperial-systemene)

Ferdigheter

 • Skal kunne utføre beregninger og analyser av enkle elektriske kretser mha. Ohms lov, Kirchoffs strøm og spenningslover, og Thevenin ekvivalenter
 • Skal kunne analysere elektroniske komponenter i instrumenter og målesystemer og forklare virkemåten til disse.
 • Skal kunne bruke måleinstrumenter for måling av strøm, spenning, motstand og frekvens
 • Skal kunne designe og analysere enkle forsterkerkretser, analoge filtre, og digitale logiske kretser
 • Skal kunne forklare forskjellige industrielle prosesser innen, f.eks olje- og gass, metall- og mineral, og treforedlingsindustri.
 • Skal kunne skrive en teknisk rapport/laboratorierapport.  
 • Skal kunne bruke vanlige løsningsmetoder for å løse enkle til dels sammensatte beregningsoppgaver  (for eksempel ved bruk av regneark på PC)

Generell  kompetanse

 • Ha forståelse for vanlige begreper og enkle metoder for kretsberegninger og hensiktsmessige approksimasjoner
 • Ha forståelse for konsekvenser av elektronisk støy
 • Ha forståelse for den sekvensielle oppbyggingen av en industriell prosess (kvalitativt og kvantitativt), regulering og overvåking
 • Ha forståelse for at ytre miljø-, og andre faktorer kan innvirke på valg av instrumentering
 • Ha forståelse for prosessindustriens miljøansvar       

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger og øvinger (ca. 4 x1,5 timer/uke), frivillige elektroniske quiz, hjemmearbeid, obligatoriske arbeidskrav bestående av manuelle innleveringsoppgaver, og praktiske laboratorieoppgaver med tilhørende rapportering.

Nettstudenter utfører vanligvis laboratorieoppgavene i delemne 2 i den andre samlings uka.


Eksamen

Arbeidskrav

For eksamensrett kreves at obligatoriske arbeidskrav (innleveringsoppgaver, laboratorieoppgaver) er godkjent senest 14 dager før eksamen. 

For prosessteknologidelen (delemne 1):

2 stk. obligatoriske innleveringer hvor alle må være godkjent

For elektronikkdelen (delemne 2):

Bestått obligatorisk kunnskapstest om sikkerhetsregler for arbeide i elektrolaboratorium.

3 stk. praktiske laboratorieoppgaver, hver med enkel rapport hvor alle må være godkjent.

4 stk. obligatoriske innleveringer bestående av beregningsoppgaver hvor alle må være godkjent. '

Eksamen og vurdering

Vurderingsform:  

To 4 timers skriftlige individuelle deleksamener under tilsyn omfattende delemne 1 og delemne 2. For å bestå skriftlig eksamen i emnet må begge deleksamener bestås.

Karakter: Bokstavskarakter A-F. Hver deleksamen karaktersettes (A-F) med vektfaktorer 50 % som vektes sammen til en sluttkarakter (A-F). 

Ved manglende vurdering i en av delene er det tilstrekkelig med kontinuasjon i den av delene som mangler. Tidspunkt for kontinuasjon publiseres særskilt.

Hjelpemidler ved eksamen:

Programmerbar håndholdt kalkulator med tomt minne ved eksamensstart og uten kommunikasjonsmulighet.  

Formelsamling av John Haugan "Formler og tabeller".

I delemne 1 (Innføring i prosessteknologi) er det også tillatt med et A4 ark med egne notater (2 sider). I delemne 2 er egne notater ikke tillatt. En formelsamling ligger vedlagt eksamensteksten. 

Kontinuasjons eksamen

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått seneste ordinære arrangerte eksamen/deleksamen i emnet.

Ved manglende vurdering i en av delene er det tilstrekkelig med kontinuasjon i den av delene som mangler. Tidspunkt for kontinuasjon publiseres særskilt.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Narvik | Nettbasert | Annet |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: ITE1829