Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2020

MUS-5014 Pedagogikk 2 - 15 stp

Sist endret: 18.03.2020

Ansvarlig fakultet

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne

Obligatorisk forkunnskapskrav

MUS-5013 Pedagogikk 1

Innhold

Emnet fokuserer på:

1. Klassen/skolen

- Skolens oppgave og organisasjon

- Klasseromsledelse - Ungdoms og voksnes læring og utvikling

2. Samfunnet

- Pedagogisk filosofi og idéhistorie - Musikk og samfunn

- Yrkesetikk

3. Arbeid med individuell prosjektoppgave

I samarbeid med faget fagdidaktikk arrangeres det to prosjektdager med følgende temaer:

Det forskende blikket (FoU-arbeid, vitenskapelig metode, prosjektoppgave)

Faglig skriving (Prosjektfremlegg, skriveworkshop)

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

 • kjenne til hvilken forpliktelse læreren har i forhold til skoleverkets lover og læreplaner

Ferdigheter

 • forstå skolens og musikkens plass i lokalsamfunnet, kunne bruke lokalsamfunnet som læringsarena og samarbeide med andre institusjoner og personer for å realisere et variert og tilpasset opplæringstilbud
 • kunne diskutere yrkesetiske problemstillinger i lys av forholdet mellom egen undervisning, elevenes læring og foreldre/foresattes holdning og handling

Generell kompetanse

 • være bevisst på eget og kollegers fag-, kunnskaps- og læringssyn og forholdet mellom pedagogisk grunnsyn, opplæringens mål og skolens/virksomhetens praksis
 • kunne analysere og vurdere grunnskolen og kulturskolen som organisasjon fra ulike perspektiver
 • forstå endringer i lærer- og elevrollen ut fra et historisk, filosofisk og samfunnsmessig perspektiv og reflektere over hvordan disse rollene endrer seg i takt med samfunnsendringene
 • være seg bevisst hvordan samfunnsutviklingen preger og preges av barne- og ungdomskulturen og barn og unges opplærings- og oppvekstsituasjon

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet går på vårsemesteret med undervisning i gruppe og individuell veiledning.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være godkjent før kandidaten kan avlegge

eksamen:

 • Minst 80% deltakelse i obligatorisk undervisning
 • Muntlig fremlegg i idéhistorie
 • Muntlig presentasjon av tema for prosjektoppgave

Eksamen:

 • Prosjektoppgave over selvvalgt tema (6000 ord)

Vurderes med gradert karakter etter skala fra A til F.

Kontinuasjon påfølgende semester.

Timeplan