vår 2020
IGR1601 Matematikk 2 - 10 stp

Sist endret: 18.09.2020

Søknadsfrist

1. desember

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søknadskode: 9391 for enkeltemner i ingeniørfag og 5198 for enkeltemner i ingeniør, nettbasert

Anbefalte forkunnskapskrav: Studenten bør ha kunnskap tilsvarende IGR1600 Matematikk 1


Innhold

Modul 1

- Følger og rekker. Konvergens av følger og rekker.

- Potensrekker og Taylorrekker.

- Konvergens av positive rekker.

- Konvergens av alternerende rekker, absolutt og betinget konvergens.

- konvergensområde

- Anvendelser av Taylorrekker.

Modul 2

- Fourierrekker.

- Fourierrekker for like og odde periodiske funksjoner.

- Halvperiodiske utvidelser.

Modul 3

- Laplacetransformasjon

- Anvendelser av Laplacetransformasjon til differensiallikninger.

Modul 4

- Lineære likninssystemer. Gauss-Jordan eliminasjon.

- Matriser. Matrisemultiplikasjon og inverse matriser.

- Bruk av matriser på lineære likningssytemer.

- Determinanter. Anvendelser av determinanter.

- Egenverdier og egenvektorer


Anbefalte forkunnskaper

IGR1600 Matematikk 1

Hva lærer du

Emnet skal gi kunnskap om matematikk som et viktig verktøy i ingeniørfaglig problemløsning, samt danne grunnlaget for videre spesialisering i matematikk og naturvitenskap. Det skal bidra til å oppfylle kravet til grunnleggende kunnskaper innen matematikk og om hvordan matematikk integreres i ingeniørfaglig problemløsning.

Kunnskap og forståelse

 • Kandidaten har opparbeidet et faglig grunnlag og en forståelse i matematikk som andre emner, tekniske spesialiseringsemner og valgfrie emner kan bygge videre på.
 • Kandidaten har gode kunnskaper innen matriser, determinanter, lineære likningssystemer, egenverdier og egenvektorer.
 • Kandidaten har gode kunnskaper innen Laplacetransformasjoner.
 • Kandidaten har gode kunnskaper innen tallfølger og potensrekker.
 • Kandidaten har gode kunnskaper innen Fourierrekker.
 • Kandidaten har kunnskap om grunnleggende sammenhenger mellom matematikk og ingeniørfaglige anvendelser.
 • Kandidaten har kunnskap om problemløsning og modellbygging som verktøy for å løse ingeniørproblemer.

Ferdigheter

 • Kandidaten har et relevant matematisk symbol- og formel apparat.
 • Kandidaten kan manipulere med symboler og formler.
 • Kandidaten har god regneferdighet.
 • Kandidaten kan bruke matematiske metoder.
 • Kandidaten kan vurdere resultater fra matematiske beregninger. 
 • Kandidaten kan videreutvikle matematisk tenkning og resonering.
 • Kandidaten kan forstå og bruke matematiske representasjoner.
 • Kandidaten kan sette opp og løse matematiske problemer.
 • Kandidaten kan formulere ingeniørfaglige problemer på matematisk form.
 • Kandidaten kan identifisere sammenhenger mellom matematikk og ingeniørfaglige anvendelser.

Generell kompetanse

 • Kan kommunisere i, med og om matematikk.
 • Kan forstå og anvende faglitteratur i matematikk.
 • Kandidaten har matematisk forståelse som kan gi grunnlag for livslang læring.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger og oppgavetrening.

Øvingstimer (tilpasset campus- og nettstudenter) - mer informasjon ved semesterstart.


Eksamen

Arbeidskrav

 3 av 4 obligatoriske innleveringer må være godkjent.   

Eksamen og vurdering

Skriftlig skoleeksamen, 5 timer. Det gis bokstavkarakterer fra A-F, der F er ikke bestått. 

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.

Hjelpemidler til eksamen:

- Godkjent kalkulator med tomt minne (ihht. Liste over godkjente/ikke godkjente kalkulatorer).

- Haugan formler og tabeller, uten egne notater.  


Timeplan

Studiepoengreduksjon

IGR1515 Matematikk 2 10 stp
MAT-1151 Matematikk 2 10 stp
 • Om emnet
 • Studiested: Narvik | Bodø | Annet | Ukjent |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: IGR1601