vår 2020
IGR1603 Fysikk/Kjemi - 10 stp

Sist endret: 22.09.2020

Søknadsfrist

1. desember

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne. Teoretisk.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søknadskode: 9391 for enkeltemner i ingeniørfag; 5198 for enkeltemner i ingeniør, nettbasert

Fysikkdelen bygger på IGR1600 Matematikk 1. Kjemidelen har ingen formelle forkunnskapskrav, men kjennskap til de mest grunnleggende emnene og begrepene i kjemifaget (fra eventuelt forkurs eller fra videregående skoles nivå) er anbefalt.


Innhold

Fysikk: 

Bevegelse langs en rett linje. Bevegelse i 2 og 3 dimensjoner. Newtons lover. 

Arbeid og energi. Energibevaring. Sammensatte legemer. Gravitasjon. Rotasjonsbevegelse. Statikk. 

Kjemi: 

Stoffenes inndeling. SI. Atomenes oppbygging, periodesystemet, isotoper og atommasser, elementær kjemisk bindingslære, massebegrepet og stoffmengder med mol-enheten, kjemiske formler og forståelse av forbindelser og reaksjonslikninger, navnsetting, balansering, støkiometri; reaksjonskategoriene: felling, syrer og baser, oksidasjon og reduksjon; løsninger og elektrolyttstyrke, konsentrasjonsmålene (masse- og molar), masseprosent; grunnleggende om gasser og trykkbegrepet, kjemisk likevekt og Guldberg-Waages lov, løselighetsprodukt (Ksp) og beregning på tungtløselige salter; elektrokjemi med redoksbalansering i sur eller basisk løsning, galvaniske- og elektrolytiske cellers oppbygning, prinsipp og virkemåte samt beregning av elektrode- og cellepotensial. Labøvingene vil understøtte teoridelen. 


Anbefalte forkunnskaper

IGR1518 Matematikk 1 (3-semester), IGR1600 Matematikk 1

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat: 

Kunnskaper og forståelse: 

Kandidaten: 

Fysikk: 

• Forstår standard faguttrykk og begreper. 

• Forstår de grunnleggende prinsipper og ideer. 

• Forstår hvordan en matematisk modell kan beskrive et fysisk fenomen. 

• Forstår hvordan antagelser innvirker på matematiske modeller. 

• Forstår hvordan fysiske lover kan settes opp og anvendes for beregninger. 

• Forstår hvordan aktuelle dataverktøy kan nyttiggjøres i beregningene. 

Kjemi: 

• Forstår grunnstoffenes egenskaper ut i fra posisjonen i periodesystemet. 

• Forstår grunnleggende kjemiske begreper og prinsipper. 

• Har kjennskap til navnsetting og formelkomponering av uorganiske forbindelser. 

• Forstår hvordan kjemiske prinsipper kan anvendes i gitte sammenhenger (f. eks. korrosjon). 

• Har kjennskap til grunnleggende HMS i arbeid med kjemikalier og klassifisering og merking (CLP). 

Ferdigheter: 

Kandidaten: 

Fysikk: 

• kan sette opp beskrivelsen av et gitt fenomen i form av matematiske uttrykk 

• kan velge de rette fysiske lover for beregninger i gitte fysiske situasjoner, og kunne sette opp de korresponderende ligningene med nødvendige antagelser og modifikasjoner. 

• kan løse ligningene som beskriver grunnleggende fysiske situasjoner. 

• kan forstå resultatene av beregningene og kunne trekke de rette konklusjoner. 

Kjemi: 

• har et relevant begreps- og formelapparat (terminologi). 

• kan gjøre rede for grunnleggende fenomener innen kjemi, og anvende disse for å forklare faglige problemstillinger. 

• kan beregne data for og vurdere sentrale tema som oppløsning av salter, gasser og trykkenheter, kjemisk likevekt med gasser og salter i løsning, elektrokjemiske celler, samt vurdere de viktigste syrer og baser. 

Kompetanse: 

Kandidaten: 

• Vil være i stand til å kommunisere/diskutere med andre fagpersoner på fagområdet. 

• Vil ha en forståelse av grunnleggende realfag og deres betydning for ingeniørfaglig utvikling. 

• Vil være bevisst på miljømessige konsekvenser ved håndtering/utslipp av kjemikalier (HMS-prinsipper vil bli presentert gjennom de frivillige labøvingene). 


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Nytt materiale vil presenteres for studentene på forelesninger.  

For å utvikle dypere kunnskap og ferdighet arrangeres også regneøvelser parallelt med forelesningene. Det blir frivillige laboratorieøvinger (3 øvinger) i kjemidelen. 


Eksamen

Arbeidskrav 

Kjemi: 4/5 godkjente innleveringer (regneoppgaver) - elektroniske Quizer via Canvas-systemet. 

Fysikk: 2 godkjente innleveringer (regneoppgaver) - elektronisk i Canvas.  

Ved stryk på ordinære og kontinuasjonseksamen, må arbeidskrav oppfylles på nytt ved neste emneavvikling. 

Eksamen og vurdering 

• Det vil arrangeres obligatoriske innleveringer, og alt obligatorisk arbeid må være vurdert til "godkjent" for å kvalifisere til deltagelse på sluttprøven. 

• Sluttprøven vil bestå av 2 deler, en for fysikk og en for kjemi. Begge må vurderes til E eller bedre for at kandidaten skal bestå eksamen. Karakterene fra de 2 delene tillegges samme vekt når de slås sammen til den endelige karakteren i faget. Karakteren på sluttprøven alene vil utgjøre studentens karakter i faget.  

Det tilbys kontinuasjonseksamen i delemnene. 

Ved eventuelt oppnådd karakter «F» i et delemne må ikke kandidaten ta begge delemner (fysikk/kjemi) på nytt, men kun det delemne som ikke er bestått. Både vurdering fra delemne fysikk og delemne kjemi må ha ståkarakter for å få karakter i emnet. Ved manglende vurdering i én av delene er det tilstrekkelig med kontinuasjon i den av delene som mangler. Tidspunkt for kontinuasjon publiseres særskilt. 

Kontinuasjonseksamen 

Oppmeldingsfrist for kontinuasjonseksamen: 15. januar (for eksamen høst); 15. juli (for eksamen vår) 

Tillatte hjelpemidler til eksamen: 

Fysikk:

Haugans formelsamling. 

Kjemi:   Selvstendig periodesystem. Formelsamling (J. Haugan, e.l.). Det anbefales å bruke/ta med 1 formelsamling til eksamen. 

På hver deleksamen:

Godkjent kalkulator med tomt minne (av typen Casio fx-9860 e.l.). 

Alle ordbøker for fremmedspråklige studenter. 

Ett A4-ark med håndskrevne eller PC-skrevne notater (2 sider).


Timeplan

Studiepoengreduksjon

IGR1512-1 Fysikk 5 stp
IGR1513-1 Kjemi / miljø 5 stp
IGR1519 Fysikk - 3-termin 5 stp
TEK-1113 Fysikk og kjemi 10 stp
IGR1612 Fysikk/Kjemi - Alta 10 stp
TEK-1504 Fysikk 5 stp
TEK-1505 Kjemi 5 stp
  • Om emnet
  • Studiested: Narvik | Alta | Bodø | Annet | Harstad | Tromsø | Mo i Rana |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: IGR1603