vår 2020
IHP1601 Bacheloroppgave i maskin - 20 stp

Sist endret: 27.08.2020

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne

Innhold

Bacheloroppgaven skal ta utgangspunkt i et realistisk ingeniørproblem. Emne for bacheloroppgaven skal primært hentes fra ett eller flere av emnene i studieopplegget, slik at kunnskaper og ferdigheter fra flere fagområder benyttes. Bacheloroppgaven skal fortrinnsvis være tverrfaglig og organiseres som et prosjekt. Det legges stor vekt på prosjektplanlegging, oppfølging og rapportering.

Hva lærer du

Bacheloroppgaven avslutter studentens studieprogram og skal integrere viktige deler av studieprogrammets faglige innhold. Etter gjennomført bacheloroppgave har studenten tilegnet seg:

 Kunnskap

 • ny kunnskap innen en selvvalgt del av sitt fagområde
 • forståelse for metodisk arbeid, evne til refleksjon og evne til systematisk/vitenskapelig vurdering
 • kompetanse til å planlegge og utføre en selvstendig oppgave, formulere problemstillinger og analysere disse med utgangspunkt i både teoretisk og empirisk materiale og å gjennomføre en oppgave på en metodisk tilfredsstillende måte

Ferdigheter

 • ferdigheter i å utarbeide konkrete problemstillinger av samfunnsmessig interesse innen fagområdet
 • ferdigheter i å identifisere og vurdere litteratur som er relevant for problemstillingen
 • ferdigheter i å gå i dybden på avgrensede problemstillinger og utarbeide konkrete løsningsalternativer på problemet
 • ferdigheter i å dokumentere og formidle resultatene fra prosjektarbeidet på en systematisk/vitenskapelig måte

Generell kompetanse

 • innsikt i vitenskapelig redelighet og forståelse for etiske problemstillinger som er av relevans for problemstillingen
 • bevissthet om problemstillingens og arbeidets konsekvenser for enkeltmennesker, bedrift og samfunn


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Bacheloroppgaven skal være metode- og problemorientert, og det legges vekt på at den utføres av studenter i grupper eller unntaksvis av enkeltstudenter. Oppgaven skal være forankret i reelle ingeniørfaglige problemstillinger fra samfunns- og næringsliv eller forsknings- og utviklingsarbeid.

Til gjennomføring av bacheloroppgaven skal hver student benytte 20/60 årsverk eller ca 28 timer pr uke som utgjør totalt 560-580 timer.

Tilgjengelig veilederressurs pr gruppe: 20 timer generell veiledning og prosjektmøter + 5 timer pr student.

Hvert studieprogram har egne retningslinjer for gjennomføring av bacheloroppgaven.

Programvare

Avklares med oppdragsgiver og veileder/studiekoordinator ved behov (utover "vanlig" programvare).


Eksamen

Forkunnskapskrav:

100 studiepoeng fra 1. og 2. studieår innen samme studieprogram skal være bestått innen 1. november. Alle emner som er relevante for bacheloroppgaven må også være bestått. Dette avgjøres av emneansvarlig.

Obligatoriske arbeidskrav

Individuelt refleksjonsnotat

Vurdering

Sluttkarakteren fastsettes ut fra prosjektstyring/prosess, sluttrapport og sluttfremlegg, der sluttrapporten teller mest.

Besvarelsene sensureres enten av en gruppe interne sensorer eller av en intern og en ekstern sensor. Ved klage må en ny intern og en ny eksternsensor oppnevnes.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Narvik |
 • Studiepoeng: 20
 • Emnekode: IHP1601