høst 2019
PFF-2030 Samiskdidaktikk - 5 stp

Sist endret: 18.12.2019

Emnetype

Emnet er forbehold studenter på lektorutdanning 8-13 og kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

PFF-1015 Praksis år 1 i lektorutdanning for trinn 8-13, PFF-1016 Praksis år 2 i lektorutdanning for trinn 8-13 , PFF-1020 Eleven, læring og danning i sentrum

Studiepoengreduksjon

PFF-2000 Profesjonsfag år 3 i lektorutdanning for trinn 8-13 5 stp

Innhold

I emnet blir det gitt en innføring i samiskdidaktikk som tar sikte på å gjøre studenten kjent med skolefaget samisk med hovedvekt på følgende temaer:

 • Samiskfagets egenart og læreplan
 • Planlegging og tilrettelegging av undervisning og læring i samisk
 • Grunnleggende ferdigheter
 • Bruk av målspråket
 • Vurdering


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

 • Samiskfaget i historisk perspektiv, herunder kunnskap om hvordan samiskfaget har utviklet seg
 • Samiskfagets legitimitet og posisjon i skolen i dag, læreplaner i faget og problemstillinger knyttet til dagens samiskundervisning
 • Grunnleggende ferdigheter i samisk
 • Bruk av målspråket samisk i undervisningssammenheng
 • Utvikling av egenferdigheter i samisk
 • Vurdering i samiskfaget

 

Ferdigheter

Studenten kan:

 • Drøfte styringsdokumenter for samisk som skolefag
 • Planlegge, gjennomføre og begrunne undervisning i samisk
 • Bruke relevante metoder for undervisning og læring i grunnleggende ferdigheter  
 • Anvende fagdidaktisk teori i planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning
 • Anvende målspråket i undervisningen

Bruke forskriftene i styringsdokumentene i underveis- og sluttvurdering.


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er samisk/norsk. Eksamensspråk er norsk.

Undervisning

Undervisningsformer og arbeidsformer omfatter forelesninger, seminarer, presentasjoner, arbeid i grupper, ikt-baserte undervisningsformer og praktiske øvelser. Gjennom de ulike aktivitetene får studentene erfaring med varierte arbeidsmetoder, læremidler og uttrykks- og vurderingsformer.

Undervisningsomfanget er på om lag 20 timer som kan gis som blokkundervisning.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent innen fastsatt frist før man kan fremstille seg til eksamen:

 • Muntlig presentasjon for medstudenter
 • 80% oppmøte

Arbeidskrav evalurers med "godkjent"/"ikke godkjent".

Eksamen består av:

 • Semesteroppgave på ca 3000-2500 tegn.

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Kontinuasjonseksamen:

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. En semesteroppgave som har fått karakteren F (ikke bestått), kan leveres inn til ny vurdering i bearbeidet form. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: PFF-2030
 • Undersider