vår 2020
FRI-1703 Naturguiding i vinterlandskap - 15 stp

Sist endret: 23.04.2020

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på Naturguide årsstudium og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet gir studenten oversikt og innføring i naturguiding som praktisk og teoretisk virke. Fokuset ligger på å utvikle ferdselskompetansen til naturguiden i møte med gjesten og vinternatur.

 

Studentene skal få innsikt i hva praktisk guidearbeid innebærer. Studentene skal tilegne seg kunnskaper og ferdigheter som gjør dem i stand til å håndtere turer på et grunnleggende nivå i norsk vinternatur og -kultur med betalende gjester. Gjennom turer, observasjon, praktisk arbeid/studium og refleksjoner rundt naturguideyrket - gjøres studentene kjent med friluftslivets grunnleggende prinsipper for bærekraftig og sikker ferdsel i vinternatur. Guidevirksomhet vil bli eksemplifisert og tematisert gjennom ulike turer/eksursjoner i nord Norge. Emnet er tverrfaglig slik at kunnskap fra andre fagfelt knyttes sammen med praktiserende friluftsliv og settes i sammenheng med de andre emnene i studiet

 Det må påregnes personlig utstyr til å kunne overnatte opptil 5-7 netter i telt vinterstid.


Hva lærer du

Kunnskap 

 • Ha grunnleggende kunnskap om ferdsel i natur og kultur i de fjell- og viddelandskap som emnet fokuserer på.
 • Ha grunnleggende kunnskap om metode og ferdselsformer for arbeid i vinterfjellet, herunder kunne gjenkjenne og unngå snøskredterreng med god margin.
 • Ha grunnleggende kunnskap om risikovurdering, tur etter evne, sikkerhetstenkning og gruppedynamikk ved ferdsel i vinternatur.
 • Ha kunnskap om spesielt nordisk skitradisjon og kunne ferdes trygt med grupper på fjellski, til fots og/eller med truger i naturen.
 • Ha kunnskap om ansvarsforhold og regelverk/lovverk knyttet til rollen som naturguide, der en har ansvar for andres og egen sikkerhet.

 

Ferdigheter

 • Kunne gjøre trygge veivalg, gode beslutninger og planlegge for turer i vinterlandskap, med ansvar for seg selv og andre.
 • Kunne skape og formidle gode opplevelser gjennom god praksis og prinsippet tur etter evne.
 • Kunne grunnleggende førstehjelp og praktisk fjellmedisin, skredlære/redning og meteorologi.
 • Kunne organisere, lede og være vert under guidete  kortere turer vinterstid i terreng slakere enn 30 grader.
 • Kunne formidle, vise omsorg og ta vare på andre i ledelsessituasjoner ute i vinternatur.

 

Generell kompetanse

 • Ha innsikt i hva guidearbeid innebærer i vinterlandskap i nord - Norge.
 • Ha innsikt og evne til å se grenseoppganger mellom kommersiell guiding og annen pedagogisk virksomhet i natur.
 • Reflektere  omkring egen praksis, andres praksis og kritisk vurdere/analysere ulike typer naturbaserte reiselivsprodukter.


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk. Noe av undervisningen kan foregå på engelsk.

Undervisning

Emnet har en praktisk tilnærming og store deler av undervisningen foregår utendørs. Gjennom både lærerstyrt og studentstyrt arbeid skal studentene trenes i å mestre friluftsliv vinterstid med og uten overnatting i telt, med ansvar for seg selv og andre. Emnet vil utfordre studentene i ledelses- og organiseringsoppgaver, beslutningstaking og ferdsel i varierte naturtyper. Emnet tar sikte på å lære studentene friluftslivsfaglige metoder for å skape trygge og lærerike opplevelser for betalende gjester i natur. Sikkerhetstenkning og sporløs ferdsel i naturen står sentralt.

 

Arbeidet skal gi rom for fordypning og kritisk refleksjon over oppgaver og spørsmål som blir behandlet i forelesninger, lærebøker og seminarer/turer utendørs. Det forutsettes høy grad av studentaktivitet og selvstendighet i studiet. Studentene diskuterer og besvarer ulike former for arbeidskrav gjennom studiet. For å nå læringsmålene i emnet forventes det at studentene arbeider 375 timer inkludert forelesninger, oppgaver og selvstudium.

Samlingene arrangeres i Lofoten og Troms. Mye av undervisningen vil bli gitt i Svolvær


Eksamen

Arbeidskrav:

 • Deltakelse i minst 80% av undervisningen i emnet.
 • Aktiv deltakelse/gjennomføring, forberedelse og etterarbeid knyttet til alle turer/ekskursjoner og praktiske øvelser i emnet.
 • Godkjent oppgave/test i førstehjelp. Gitt av faglærere.
 • Godkjent oppgave/test i snøskredlære. Gitt av faglærere.

Eksamen og vurdering: Individuell praktisk/muntlig prøve over ca. 30 minutter. Vurdering gis gjennom karakterskala A-F der A er beste karakter og F er stryk.

Kontinuasjonseksamen: Ved karakter F (ikke bestått), eller ved sykdom til eksamen får studenter adgang til kontinuasjons/utsatt eksamen jf. eksamensforskrift §§ 21 og 22.


Timeplan


 • Om emnet
 • Studiested: Svolvær | Annet |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: FRI-1703