høst 2019

PED-2020 Pedagogiske intervensjoner - pedagogisk psykologi - 10 stp

Sist endret: 04.03.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk på bachelorprogrammet i pedagogikk.

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag)

Innhold

Emnet gir en oversikt over sentrale evidensbaserte intervensjoner som brukes for en rekke ulike vansker. Studentene skal igjennom undervisning om forebygging, kartlegging og evidensbaserte intervensjoner erverve seg kunnskap om hvordan en planlegger, designer og implementerer evidensbaserte intervensjoner. 

Anbefalte forkunnskaper

PED-0001 Innføring i pedagogikk og spesialpedagogikk, PED-0700 Examen paedagogicum, PED-1001 Pedagogisk psykologi

Hva lærer du

Målet med dette emnet er å gi studentene grunnleggende kunnskaper om ulike forebyggende tiltak og evidensbaserte intervensjoner i skolen, samt gi de evnen til å reflektere over fordeler og ulemper knyttet til implementering. 

Kunnskapsmål: 

 • Vise grunnleggende kunnskap om begrepene forebygging, evidensbasert, og intervensjon(er). 
 • Ha kunnskap om grunnprinsipper i ulike pedagogiske intervensjoner 
 • Forstå mål og implementering av ulike pedagogiske intervensjoner 
 • Integrere teori og praksis (Benytte teoretiske begreper i praksis) 
 • Kjenne til prinsipper og strategier for implementering av pedagogiske intervensjoner i praksis 

Ferdighetsmål: 

 • Benytte teori og modeller for intervensjoner som benyttes i forebyggende tiltak og pedagogiske intervensjoner. 
 • Presentere en konkret pedagogiske intervensjon 
 • Kunne reflektere kritisk over evidensen til pedagogiske intervensjoner 

Generell kompetanse

 • Reflektere over utfordringer i valg og implementering av pedagogiske intervensjoner 
 • Forstå mekanismer for endring og utfall (mediatorer/moderatorer) av intervensjoner 
 • Benytte vitenskapelige og metodiske spørsmål i plan-legging av pedagogiske intervensjoner 

Undervisnings- og eksamensspråk

norsk

Undervisning

Forelesninger, seminar og gruppearbeid

Pensum: ca 700 sider.

Emnet blir evaluert første år, så hvert tredje år. 

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:  

 • 80% oppmøte på forelesninger 
 • Presentere en evidensbasert intervensjon (gruppeoppgave) 

 

Eksamen består av:  

6 timers hjemmeeksamen med alle hjelpemidler.  

 

Eksamen vurderes med en karakterskala fra A-F, hvor A er beste karakter og F er ikke bestått.

Ved karakter F tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester.

Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.

Eksamensdato

Hjemmeeksamen utlevering 29.11.2019 innlevering 29.11.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan