Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2020

KVI-1015 Teori og metode - 10 stp

Sist endret: 07.07.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø | Nettbasert | Annet |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne og er obligatorisk i bachelorgraden i kunsthistorie.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 5199 - nettbaserte- og desentraliserte emner.

Innhold

Emnet gir grunnleggende innføring i fagets historiografi samt teorier og metoder. Studenten skal kunne arbeide selvstendig med analyser og tolkninger, samt oppøve en kritisk, reflektert holdning til de ulike tradisjonene innen faget. Øvingsoppgaver og selvtester vil bli brukt for å fremme forståelse av fagets teorier samt ferdighet i bruk av kunsthistoriske metoder.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper og forståelse

  • kunnskap om fagets historiografi
  • kunnskap om arkitekturteori
  • kunnskap om kunsthistoriske teorier og metoder

Ferdigheter

  • evne til skriftlig fremstilling
  • evne til å formulere relevante spørsmål og å anvende ulike kunsthistoriske metoder

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråk: norsk.

Undervisning

Undervisningsformen varierer mellom nettforelesninger, øvingsoppgaver, selvtester og nettmøter

Kvalitetssikring: Alle emner har midtveis evaluering hver gang de tilbys. Alle emner sluttevalueres en gang i løpet av en 3-årsperiode på bachelorgradsnivå. Programstyret avgjør hvilket program/hvilken studieretning som skal sluttevalueres av studenter og lærer per år.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent innen fastsatt frist før man kan fremstille seg til eksamen:

  • 4 øvingsoppgaver á 1 tekstside
  • 4 nettmøter med aktiv deltagelse
  • 4 e-prøver

Eksamen består av:

  • en hjemmeoppgave på 6-8 sider. (2200-2500 tegn (inkl. mellomrom) pr. side).

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

Kontinuasjonseksamen:

Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.

Eksamensdato

Hjemmeoppgave utlevering 11.05.2020 innlevering 19.05.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

KVI-1013 Ikonografi, billedkonvensjoner, teori og metode 10 stp


Kontakt
Ansatte--Hege-Olaussen

Hege Olaussen


Universitetslektor kunstvitenskap
Telefon: +4777645245 hege.olaussen@uit.no

Kari Torill Guldahl ISK

Guldahl, Kari Torill


Studiekonsulent for medie- og dokumentasjonsvitenskap, kunsthistorie
Telefon: +4777644263 kari.t.guldahl@uit.no