vår 2020

KVI-2017 Totalkunstverket og det moderne: Wien rundt 1900 - 10 stp

Sist endret: 09.01.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne og er obligatorisk i bachelorprogrammet i kunsthistorie.                                                                             

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller real kompetanse.

Søknadskodene er: 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag).

Innhold

I emnet rettes fokus mot byen Wien og framveksten av det moderne rundt 1900, i dette europeiske kultursentrumet. Her arbeidet byplanleggere, arkitekter, designere og kunstnere sammen om å skape en ny by, som skulle være både vakker og praktisk. Dette viser seg blant annet i det omfattende prosjektet med hovedgaten Ringstrasse. Kunstnere og arkitekter samarbeidet også om ulike typer enkeltbygninger om alt fra gafler, bord, stoler, tekstiler og billedkunst, for å skape det totale kunstverk ("Gesamtkunstwerk").

Du får en fordypning i en viktig kunsthistorisk periode og tematikk, det moderne og totalkunstverket. Det legges vekt på en idehistorisk og kultursyntetisk tilnærming til Wiens arkitektur og kunst rundt 1900. De ulike mediene som inngår i totalkunstverkene blir undersøkt: arkitektur, byplanlegging, billedkunst og design.

Anbefalte forkunnskaper

KVI-1010 Epoke og stil, KVI-1013 Ikonografi, billedkonvensjoner, teori og metode, KVI-1110 Norsk modernisme, KVI-1113 Fra Campus til Capitol: kunsthistorisk feltarbeid

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

  • god forståelse av billedkunst, skulptur, arkitektur, design, multimediale uttrykk og den historiske, ideologiske og kulturelle sammenhengen de inngår i
  • spesialkunnskap om et sentralt kunsthistorisk tema
  • god innsikt i historiske og/eller samtidige fagfelt og teorier om kunst og arkitektur med tilhørende begrepsapparat og metoder

Ferdigheter

Studenten kan:

  • undersøke kunstverk med historisk, ideologisk og formal-estetisk perspektiv
  • formidle kunstverk muntlig og skriftlig

Undervisnings- og eksamensspråk

norsk.

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger, seminarer og gruppearbeid. I tillegg kommer eventuell ekskursjon/feltarbeid.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent til fastsatt frist før man kan fremstille seg til eksamen:

  • en muntlig presentasjon over oppgitt emne

Artbeidskravet evalueres med godkjent/ikke godkjent og må være godkjent senest 2 uker før eksamen.

Eksamen består av:

  • en hjemmeoppgave med varighet 7 dager og omfang på 8 sider

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

Kontinuasjonseksamen:

Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.

Eksamensdato

Hjemmeoppgave utlevering 22.05.2020 innlevering 29.05.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

TimeplanKontakt
Ansatte--Hege-Olaussen

Hege Olaussen


Universitetslektor kunstvitenskap
Telefon: +4777645245 hege.olaussen@uit.no

Kari Torill Guldahl ISK

Guldahl, Kari Torill


Studiekonsulent for medie- og dokumentasjonsvitenskap, kunsthistorie
Telefon: +4777644263 kari.t.guldahl@uit.no