vår 2020

MDV-2035 Bacheloroppgave i Medie- og dokumentasjonsvitenskap - 20 stp

Sist endret: 14.10.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet inngår som obligatorisk del i bachelorprogrammet i Medie- og dokumentasjonsvitenskap. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Omfatter arbeid med en bacheloroppgave i medie- og dokumentasjonsvitenskap, inkludert mulig datainnsamling. Emnet for oppgaven velges av studenten i samråd med veileder. Bacheloroppgaven er en lengre prosjektoppgave der studentene skal demonstrere sine evner til å selvstendig utforme en problemstilling o gbehandle denne i en lengre sammenhengende tekst. Oppgavene omfatter både teori og metode og skal presentere selvstendige og originale analyser av selvvalgt materiale.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 • innsikt i relevant forskningsmetode
 • overblikk over noen ssentrale retninger innen teori og metode i medie- og dokumentasjonsvitenskap
 • god innsikt i den selvvalgte oppgavens tematiske og metodiske rammer

Ferdigheter

Studenten kan:

 • benytte relevant teori og forskningsmetode for å analysere medie- og dokumentasjonsvitenskapelige problemstillinger
 • selvstendig utarbeide en bacheloroppgave

Kompetanse

Studenten kan:

 • sette en medie- eller dokumentasjonsvitenskapelig probelmstilling i et teoretisk perspektiv
 • reflektere over valg av teori og metode i analysen av medie- og dokumentasjonsvitenskapelige problemstillinger
 • treffe utvalg av medie- og dokumentasjnsvitenskapelig teori og metode i tilknytning til bacheloroppgaven

Undervisnings- og eksamensspråk

Skandinaviske språk

Undervisning

Emnet består av tre hoveddeler:

 • innførende seminarer (studentgruppa deles i opp til tre bolker avhengig av valgt tema og/eller metode)
 • utarbeiding av prosjektskisse og
 • utarbeidelse av en bacheloroppgave over selvvalgt tema

Innføringsdelen består av forelesninger og seminarer

Alle emner har midtveis evaluering hver gang de tilbys. Alle emner sluttevalueres en gang i løpet av en 3-års periode på bachelorgradsnivå.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • prosjektskisse som inkluderer kommentert utvalg av litteratur (ca. 3-5 sider)
 • en muntlig presentasjon av bachelorprosjektet i plenum

Eksamen består av:

 • bacheloroppgave over selvvalgt emne med et omfang på ca. 25 sider; for grupper på 2 eller 3 studenter skal det leveres oppgaver med et omfang på ca. 35-50 sider. Ved gruppeprosjekt skal det vedlegges en oversikt over arbeidsfordelingen mellom deltakerne i gruppen. Det er mulig å levere inn prosjekter som bruker andre medier enn skrift, som f.eks bilder, lyd og video. Forholdet mellom tekstens omfang og bruken av andre medier avtales med veilederen
 • muntlig eksamen (individuell eksamen. Presentasjon av BA-oppgaven, ca 10 min., samt en diskusjon knyttet til presentasjon av oppgaven på ca. 20 min.) Muntlig eksamen er justerende.

Bacheloroppgaven vurderes med bokstavkarakter A-F.

Ved karakteren F/ikke bestått til ordinær eksamen, har studenten anledning til å kontinuere. Kontinuasjonseksamen arangeres så snart som mulig etter ordinær eksamen, og normalt senest 15. februar for emner undervist i høstsemesteret/15. september for emner undervist i vårsemesteret.

TimeplanKontakt
Holger Pötzsch-2.JPG

Holger Pötzsch


Førsteamanuensis medie- og dokumentasjonsvitenskap
Telefon: +4777645380 holger.potzsch@uit.no

Kari Torill Guldahl ISK

Guldahl, Kari Torill


Studiekonsulent for medie- og dokumentasjonsvitenskap, kunsthistorie
Telefon: +4777644263 kari.t.guldahl@uit.no