vår 2020
MDV-2205 Praksis for bachelor i medie- og dokumentasjonsvitenskap - 0 stp

Sist endret: 29.03.2020

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på bachelorprogrammet i medie- og dokumentasjonsvitenskap. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Emnene i de første 5 semestrene i utdanningen må være gjennomført før man får gå ut i praksis.

Innhold

Praksis gjennomføres i mediebedrifter eller dokumentinstitusjoner. I praksisperioden vil studenten få innblikk i ulike deler av medie- og dokumentasjonsvitenskap slik det kommer til syne i arbeidsfeltet.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

  • forståelse for rollen som arbeidstaker ved et praksissted

Ferdigheter

Studenten kan:

  • planlegge og samle data til bacheloroppgave ved praksisstedet
  • samhandle med kollegaer, veileder og andre i praksisfeltet
  • fungere som arbeidstager i en mediebedrift eller dokumentinstitusjon og arbeide selvstendig


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråk er skandinaviske språk. Andre eksamensspråk er mulig etter søknad.

Undervisning

Praksis i seg selv gir ikke egne studiepoeng, men regnes som en obligatorisk del av samlet utdanning. Praksis utgjør til sammen 6-8 uker avhengig av praksisstedets størrelse og gjennomføres i vårsemesteret. Praksis gjennomføres normalt individuelt.

I praksisperioden er man tilstede på arbeidsplassen som en vanlig arbeidstaker og med normal arbeidstid. For å få godkjent praksis kreves 90% tilstedeværelse (fravær maks 3 dager). For fravær utover dette må man ta igjen praksisdager, det kreves også legeerklæring for å dokumentere fraværet. Omtrent 20 % av arbeidstiden brukes til arbeidet med det selvdefinerte bachelorprosjektet.

Dersom praksis ikke blir godkjent, kan nytt forsøk først gjennomføres om våren i påfølgende studieåret.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

  • Gjennomføre praksis. Samlet fravær for praksisperioden kan ikke overstige 10 % (3 dager) og dette uavhengig av årsaken til fraværet. Ved dokumentert fravær over 10 % må studenten ta igjen den delen av praksisen som overstiger denne prosenten
  • Et skriftlig refleksjonsnotat fra praksisperioden på 3-5 sider. Refleksjonsnotatet skal inneholde en oversikt over arbeidsoppgaver studentene har utført i praksisperioden. Studentene skal også gjøre en vurdering av læringsutbyttet av praksisoppholdet, både med hensyn til hva de har lært (praksisens egenverdi) og med hensyn til arbeidet med bacheloroppgaven. Til slutt skal notatet inneholde en refleksjon over hva som har vært bra med praksis og over hva som kunne ha vært gjort annerledes - både fra studentens side, fra praksisstedets side og fra lærestedets side.

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt, 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Eksamen:

Vurderingsuttrykket er Bestått/ikke bestått. Alle arbeidskrav må være godkjent for å få bestått i praksis. Praksisperioden må være bestått før man får levere bacheloroppgaven til vurdering. Nytt forsøk i praksis kan først gjennomføres når neste kull gjennomfører praksis påfølgende studieår. Ved ikke bestått praksisperiode, kan studenten ta praksisperioden opp igjen én gang.


Timeplan

  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 0
  • Emnekode: MDV-2205