Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2020

MED-1704 Legemiddelregning - 1 stp

Sist endret: 28.05.2020

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er obligatorisk for bachelorprogrammet i paramedisin ved UiT - Norges arktiske universitet. Emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på bachelorprogrammet i paramedisin. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Legemiddelregning er et isolert fag med særskilte nasjonale føringer for å skape likhet på tvers av utdanninger og institusjoner. Korrekt forståelse for beregning av legemidlenes "dose, mengde og styrke" er kjernen i emnet.

Emnet er essensielt for å sikre en forsvarlig administrering av legemidler.

Hva lærer du

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten kan:

  • gjøre rede for sentrale begreper i legemiddelregning.
  • anvende matematiske metoder som ligger til grunn for legemiddelregning.

Ferdigheter

Studenten kan:

  • utføre nøyaktig og nødvendig legemiddelregning.

Generell kompetanse

Studenten kan:

  • handle etisk forsvarlig i problemstillinger knyttet til legemiddelregning.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Arbeids- og undervisningsformene veksler mellom forelesninger, studiegrupper, selvstudier, simulerings- og ferdighetstrening.

Eksamen

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

  • Kvalifiserende regneoppgaver i form av flervalgsoppgaver innen angitt tid før eksamen.

Det må ikke værer mer enn et studieår mellom godkjent arbeidskrav og påberegnet eksamen.

Eksamen

En skriftlig skoleeksamen: 3 timer som vurderes med bestått / ikke bestått.

Hjelpemidler: Kalkulator utlevert fra universitetet.  For å bestå eksamen må studenten levere en feilfri besvarelse.

Kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen:

Kontinuasjonseksamen avholdes for dem som ikke besto ordinær eksamen. Utsatt eksamen arrangeres samtidig med kontinuasjonseksamen i tilfeller hvor studenten har levert gyldig legeattest til ordinær prøve.

Ikke bestått etter utsatt eksamen/kontinuasjonseksamen vil føre til endring i studieprogresjon.

Emnet må være bestått før man kan gå videre til 2.studieår.

Eksamensdato

Skriftlig prø
ve 19.08.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

TimeplanKontakt

Thomas Hansen


Universitetslektor / Studieleder bachelor i paramedisin
thomas.hansen@uit.no

Judy

Judy Yu Ying Au


rådgiver (bachelor i Paramedisin og master i telemedisin og e-helse)
Telefon: +4777620889 judy.au@uit.no