Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2020

MED-1705 Akuttmedisin - diagnostikk og intervensjon A - 15 stp

Sist endret: 22.06.2020

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er obligatorisk for bachelorprogrammet i paramedisin ved UiT - Norges arktiske universitet. Emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på bachelorprogrammet i paramedisin. Emnet kan ikke tas som enkeltemne. 

Innhold

Emnet omhandler undersøkelse, vurdering og håndtering av akutt syke pasienter.  Fokus er rettet mot de vanligste akuttmedisinske sykdomstilstander og gir en viktig innføring i resuscitering, diagnostikk og intervensjon.

Emnet samler trådene fra første semester og gir studentene innsikt i ulike akuttmedisinske problemstillinger satt i sammenheng med klinikk og anamnese.  Samtidig utvikles beslutningskompetanse knyttet til intervensjon og behandlingsstrategier.

Kompetansen som etableres er essensiell i første ambulansepraksis.

Hva lærer du

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten kan:

 • gjøre rede for de viktigste akuttmedisinske tilstander, intervensjoner og transportstrategier hos voksne, barn og eldre.
 • forklare bruk av legemidler ved akuttmedisinske tilstander.
 • forklare hvordan ulike arbeidsmetoder, tiltak og medisin-teknisk utstyr skal brukes i ulike akuttmedisinske situasjoner.
 • gjøre rede for lovgivning knyttet til informasjon- og meldeplikt, hjelpeplikt og melding om dødsfall.
 • gjøre rede for journaldokumentasjon.

Ferdigheter

Studenten kan:

 • uføre åsted/situasjonsbedømmelse, systematisk og målrettet pasientundersøkelse og sykdomsdiagnostikk, samt nødvendig reevaluering.
 • utføre korrekt intervensjon alene og i samarbeid med annet helsepersonell.
 • gjennomføre og dokumentere anamneseopptak, klinisk undersøkelse og tiltak.
 • anvende relevant medisin-teknisk utstyr.

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver knyttet til diagnostikk og intervensjon ved de mest vanlige akuttmedisinske tilstander.
 • drøfte akuttmedisinsk beslutningstaking og valg av behandlings- og transportstrategier.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Arbeids- og undervisningsformene veksler mellom forelesninger, studiegrupper, selvstudier, simulerings-  og ferdighetstrening.

Eksamen

Arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

 • Minimum 90% deltakelse i simulerings- og ferdighetstrening
 • Minimum 80% deltagelse i studiegrupper
 • Skriftlig studieoppgave i gruppe på inntil 3 personer
 • 2 x praktisk arbeidskrav  

Eksamen:

En skriftlig skoleeksamen: 6 timer.

Besvarelse vurderes ut fra karakterskala A-F, der F er ikke bestått.

Kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen:

Kontinuasjonseksamen avholdes for dem som ikke besto ordinær eksamen. Utsatt eksamen arrangeres samtidig med kontinuasjonseksamen i tilfeller hvor studenten har levert gyldig legeattest til ordinær prøve.

Ikke bestått etter utsatt eksamen/kontinuasjonseksamen vil føre til endring i studieprogresjon.

Emnet må være bestått før man kan gå videre til 2.studieår.

Eksamensdato

Skriftlig prø
ve 16.04.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

TimeplanKontakt

Thomas Hansen


Universitetslektor / Studieleder bachelor i paramedisin
thomas.hansen@uit.no

Judy

Judy Yu Ying Au


rådgiver (bachelor i Paramedisin og master i telemedisin og e-helse)
Telefon: +4777620889 judy.au@uit.no