Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2020

HEL-3145 Fag, kunnskap og samhandling - 10 stp

Sist endret: 07.07.2020

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1.desember

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne. Emnet inngår i master i helsefaglig utviklingsarbeid. Emnet kan inngå som delemne i enkelte masterutdanninger.

Opptakskrav

Fullført bachelor eller tilsvarende i helsefaglig utdanning, samfunnsvitenskap eller realfag og teknologi. Søknadskode 9371 (enkeltemner på masternivå).

Innhold

Emnet retter oppmerksomheten mot kunnskapsformer og kunnskapsdannelse i helsefaglig praksis, utviklingsarbeid og forskning. I emnet drøftes helsefagenes tradisjon og egenart i en helsetjeneste i endring. Endringer stiller nye krav til kompetanse og faglighet. Flerfaglighet, tverrfaglighet og samhandling vektlegges. Muligheter og utfordringer relateres til globale trender og nasjonale og lokale forhold. Begrepene evidens, kunnskapstranslasjon og nyskaping belyses og drøftes.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

 

Kunnskaper:

  • har inngående kunnskap om kunnskapsdannelse og ulike kunnskapsformers betydning for helsefaglig utviklingsarbeid
  • har inngående kunnskap om egen fagtradisjons egenart og funksjon i helsetjenester i endring

 

Ferdigheter:

  • analyserer og forholder seg kritisk til kunnskapsteoretiske perspektiver og relevansen for helsefaglig utviklingsarbeid
  • analyserer begreper som evidens, kunnskapstranslasjon, teknologi og nyskaping innenfor konteksten av helsefaglig utviklingsarbeid
  • analyserer betydningen av samhandlingskompetanse i helsefaglig praksis og utviklingsarbeid
  • fremstiller faglige resonnementer av relevans for helsefaglig utviklingsarbeid ved hjelp av kunnskapsteori

 

Generell kompetanse:

 

  • er fortrolig med og forholder seg kritisk til sentrale begreper som er introdusert i emnet

 

  • drøfter helsefaglige problemstillinger på en selvstendig måte

 

  • formidler mulig tema for egen mastergradsoppgave og knytter dette til sentrale teoretiske perspektiver 

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet består av forberedende selvstudier og en toukers samling.

Undervisningen vil være en kombinasjon av forelesninger (hvorav enkelte foregår i «omvendt klasserom»), seminarer og diskusjoner i plenum og i mindre grupper. 

Gjennom emnet utarbeides en tekst hvor tentativ tematikk for mastergradsoppgaven knyttes til sentrale begreper og perspektiver som er introdusert i emnet. Teksten vil være en del av en prosjektmappe som studentene jobber videre med gjennom hele studieforløpet, og som kan munne ut i prosjektskisse til masteroppgaven.

Det er obligatorisk oppmøte på all timeplanfestet aktivitet. Studenter med fravær har ikke krav på særskilt tilrettelagt opplegg. De må selv ta ansvar for å tilegne seg kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse tilhørende emnet. Studenten kan bli bedt om å dokumentere at han/hun har tilegnet seg nødvendig læring gjennom skriftlig tekst eller muntlig fremlegg/dialog med lærere i etterkant av fravær. Fravær ut over 20 % kan føre til tap av eksamensrett og endret studieprogresjon.  

Eksamen

Oppgaveseminar hvor studentene presenterer en utdypning av sitt teoretiske utgangspunkt for mastergradsoppgaven og deltar aktivt i diskusjon av medstudenters presentasjoner. Ved ikke godkjent arbeidskrav må skriftlig oppgave over oppgitt tema innleveres. Denne må godkjennes av emneansvarlig før eksamen kan tas.

Skriftlig hjemmeeksamen. Omfang 3000 ord.

I oppgaven skisserer studenten problemstilling fra egen praksis som knyttes til tematikker innen kunnskap og samhandling.

Det er utarbeidet utfyllende retningslinjer for oppgaven.

Oppgaven vurderes ut fra karakterskala A-F, hvor F er ikke bestått.

Det tilbys kontinuasjonseksamen ved karakteren F innen en gitt tidsfrist. Kontinuasjonseksamen avholdes slik at studenten kan følge normal studieprogresjon. Kontinuasjonseksamen arrangeres i henhold til forskrift for eksamener ved UiT Norges arktiske universitet. Det er anledning til å omarbeide / revidere besvarelsen som var levert til ordinær eksamen.

Eksamensdato

Hjemmeeksamen utlevering 03.02.2020 innlevering 21.02.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan