Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2020

HEL-3146 Brukermedvirkning, forløp og hverdagsliv - 10 stp

Sist endret: 07.07.2020

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. desember

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne. Emnet inngår i master i helsefaglig utviklingsarbeid. Emnet kan inngå som delemne i enkelte masterutdanninger.

Opptakskrav

Fullført bachelor eller tilsvarende i helsefaglig utdanning, samfunnsvitenskap eller realfag og teknologi. Søknadskode 9371 (enkeltemner på masternivå).

Innhold

Emnet fokuserer på kompleksitet i helsefaglige praksiser med særlig vekt på samspillet mellom brukermedvirkning, pasientforløp og hverdagsliv. Ulike teoretiske perspektiver introduseres for å belyse brukermedvirkning, pasientforløp og hverdagsliv. Velferdsteknologi drøftes kritisk i lys av bruker-, forløp- og hverdagslivsorientert fagutøvelse og forskning. Temaene kontekstualiseres med særlig vekt på utfordringer i en nordlig og flerkulturell kontekst. 

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap:

  • har inngående kunnskap om ulike perspektiver på pasientforløp på relasjonelt-, institusjonelt og samfunnsnivå
  • har avansert kunnskap om kompleksitet i helsefremmende og rehabiliterende/habiliterende forløp og praksiser
  • har avansert kunnskap om brukermedvirkning i praksis, fagutvikling og forskning
  • har spesialisert kunnskap om insentiver som fremmer hverdagslivshåndtering med særlig vekt på en nordlig og flerkulturell kontekst
  • har inngående kunnskap om velferdsteknologi i en bruker- og forløps- og hverdagslivsorientert forståelsesramme 

Ferdigheter:

  • initiere og drive utviklingsarbeid innen forløp- og hverdagslivspraksiser
  • inkluderer og involverer brukere i arbeid for gode hverdagsliv og forløp  

Generell kompetanse:

  • identifiserer, analyserer og kommuniserer faglige dilemmaer i helsefaglig utviklingsarbeid
  • drøfter og begrunner forslag til tiltak i samarbeid med brukere og profesjonelle samarbeidspartnere 

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråk er norsk, men det kan også bli undervist på svensk, dansk og engelsk. Eksamensspråk er norsk, men kandidater har mulighet for å fremlegge på et av de øvrige skandinaviske språkene eller engelsk etter nærmere avtale.

Undervisning

Emnet består av forberedende selvstudier og en toukers samling.

Undervisningen vil være en kombinasjon av forelesninger (hvorav enkelte foregår i «omvendt klasserom»), seminarer og diskusjoner i plenum og i mindre grupper.

Eksamen

Arbeidskrav: I løpet av samlingen skal studentene jobbe med å identifisere, problematisere og drøfte utfordringer og muligheter relatert til brukermedvirkning, forløp og hverdagsliv i helsefaglig utviklingsarbeid. Arbeidet presenteres og drøftes i seminar og vil danne grunnlag for eksamen.

Deltakelse på seminaret er obligatorisk. Ved ikke godkjent arbeidskrav må skriftlig oppgave over oppgitt tema innleveres. Denne må godkjennes av emneansvarlig før eksamen kan tas.  

Eksamen: Emnet avsluttes med en skriftlig hjemmeeksamen hvor studentene redegjør for og begrunner hvordan de kan jobbe med forbedringsarbeid som fremmer brukermedvirkning, gode pasientforløp og hverdagslivshåndtering. Vurderingsuttrykk som brukes er bestått/ikke bestått.

Det tilbys kontinuasjonseksamen ved karakteren ikke bestått innen en gitt tidsfrist. Kontinuasjonseksamen avholdes slik at studenten kan følge normal studieprogresjon. Kontinuasjonseksamen arrangeres i henhold til forskrift for eksamener ved UiT Norges arktiske Universitet.

Eksamensdato

Hjemmeeksamen utlevering 18.05.2020 innlevering 08.06.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan