vår 2020
HEL-3159 Fagutøvelse i helsesykepleie - 20 stp

Sist endret: 16.11.2020

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter ved master i helsefag

Innhold

Veiledet praksis i helsestasjons- og skolehelsetjenesten

I helsesøsterfaglig tjenesteutøvelse skal studenten få erfaring med helsesøsterfaglig arbeid i kommunehelsetjenesten. Praksisstudier skal bygge på erfaringer fra sykepleien og videreutvikle og anvende sykepleie og omsorg i det helsefremmende og forebyggende arbeid. Praksisstudiene bygger også på de forutgående emner i studiet. Studiene vektlegger både bredde- og dybdekunnskap i helsesøsterfagets ulike arbeidsområder. Praksisstudiene veiledes av erfaren helsesøster i kommunehelsetjenesten i samarbeid med studiets faglærere. Det forutsettes stor grad av selvstendighet i arbeidet, utarbeidelse av personlige målsettinger og individuelle måloppnåelser, eget initiativ i læringsprosessen. og evne til refleksjon i og over utført handling. Helsesøsterfaglig tjenesteutøvelse krever, i tillegg til praktiske ferdigheter, evne til muntlig og skriftlig redegjørelse og beskrivelse av praktiske læresituasjoner hvor kritisk vurdering vektlegges.  

 

Emnet består av temaene:

Helsesøster i møte med sped- og småbarn barn og deres familier, samt svangerskapsomsorg.

Helseundersøkelse, systematisk observasjon, vurdering, analyse og screening.

Ulike former for samtalearbeid, veiledning, rådgivning, undervisning og helseopplysning.

Smittevernarbeid og vaksinasjon.

Rekvirering og administrering av hormonell prevensjon

Skriftlig dokumentasjon og statistikkføring i tjenestefeltet.

Befolkningsrettet arbeid som kartlegging av helsetilstand og hjelpebehov og iverksetting av tiltak.

Tverrfaglig og sektorovergripende samarbeid.

Brukermedvirkning og samarbeid med frivillige organisasjoner.

Anvendelse av kunnskap om administrasjon og ledelse av helsesøstertjeneste, samt kvalitetssikring og kvalitetsutvikling.

Kunnskapsaspektene holdning, praktisk ferdighet, samhandling og kommunikasjon, refleksjon, selvstendighet og ansvar er sentralt i dette emnet.


Hva lærer du

Kunnskaper

 • har avansert kunnskap om metoder og tilnærminger i det helsefremmende og forebyggende arbeid rettet mot gravide, barn, unge og deres familier på individ-, gruppe og befolkningsnivå.
 • har avansert kunnskap om sosio-økonomiske og kulturelle forholds betydning for barn og unges helse og utvikling.
 • har inngående kunnskap om helsesøsters arbeids- og funksjonsområder knyttet til helsestasjons- og skolehelsetjenesten
 • har avanserte kunnskaper i ledelse av helsesøstertjenesten
 • har inngående kunnskap om helsesøstertjenestens plassering i kommunal tjeneste

 

Ferdigheter

Studenten

 • kartlegger helsetilstand og hjelpebehov hos barn og unge.
 • planlegger og gjennomfører selvstendig oppgaver innenfor helsestasjons- og skolehelsetjenestens ansvarsområder i overensstemmelse med lover, forskrifter og rammebetingelser.
 • iverksetter tiltak for barn og unge som har behov for spesiell oppfølging

 

 • veileder og gir helseopplysning på individ, gruppe- og befolkningsnivå ut fra helsefremmende og forebyggende strategier og metoder.
 • analyserer faglige problemstillinger knyttet til helsestasjons- og skolehelsetjenesten og bidrar til fagutvikling.
 •  forstår og deltar i tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid.
 • kritisk vurderer og reflekterer over egen faglig utøvelse i praksis.
 • dokumenterer i henhold til gjeldende lovverk.

 

Generell kompetanse

 • prioriterer mellom arbeidsoppgaver og gir begrunnelser for de valg som tas.
 • analyserer og reflekterer over ulike etiske problemstillinger i utøvelse av helsesøsterfaget.
 • analyserer og kritisk vurderer samarbeid med brukere, kollegaer og samarbeidspartnere i den hensikt å arbeide mot felles mål og en koordinering av ulike tiltak
 • analyserer og kritisk begrunner praksissituasjoner muntlig og skriftlig.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Veiledet praksis i kommunehelsetjenesten organiseres i to adskilte perioder á 6 uker (4 dagers uke). Gjennomføres i samme kommune i begge perioder. Første periode vurderes som godkjent/ikke godkjent for å kunne gå videre til andre periode. I andre periode vurderes emnet helsesøsterfaglig tjenesteutøvelse som helhet til bestått/ ikke bestått. 

Eksamen

Arbeidskrav

Vårsemester:

1. Et skriftlig arbeidskrav

2. Godkjent første praksisperiode

Første praksisperiode må være godkjent for å kunne begynne på andre praksisperiode.

Høstsemester:

3. Et skriftlig arbeidskrav

4. Minimum 80 % oppmøte i praksis.

Eksamen og vurdering

Emnets arbeidskrav må være godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen del 1 og 2.

Eksamensvurderinger består av to deler.

Del 1: Vurdering av praksis. Bestått /ikke bestått

Eksamen del 1 må være bestått for å kunne stille til del 2 av eksamen.

Del 2: Skriftlig hjemmeeksamen. Bestått / ikke bestått Kontinuasjonseksamen Eksamen Del 1- Det arrangeres ikke kontinuasjon/utsatt eksamen for vurdering av praksis. «Ikke bestått» praksis medfører endret studieprogresjon og overflytting til neste kull.

Eksamen Del 2- Ved bestått resultat i eksamen del 1, gis det adgang til kontinuasjonseksamen i påfølgende semester.

 


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 20
 • Emnekode: HEL-3159
 • Undersider