vår 2020
HEL-3164 Recoveryorientert tilnærming i psykisk helsearbeid - 10 stp

Sist endret: 10.09.2020

Søknadsfrist

1. desember.

Emnetype

Emnet inngår i Master i psykisk helsearbeid. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Opptakskravet til Master i psykisk helsearbeid er:

 • Bachelorgrad eller annen 3-årig høgskole- eller universitetsutdanning i helse- eller sosialfag, for eksempel sykepleie, ergoterapi, radiograf, fysioterapi, vernepleie, sosionom eller fysioterapi
 • Minimum ett års relevant praksis

Søknadskode: 3070


Innhold

Emnet utdyper kunnskap om bedringsprosesser til mennesker med psykiske helseproblemer/lidelser og deres pårørende og hva som inngår i en recoveryorientert tilnærming i psykisk helsearbeid.

Emnet vektlegger hvordan bedring ved psykiske helseproblemer/lidelser er en personlig og sosial prosess. Det fokuseres på hvordan samfunnsforhold, utdanning, arbeid, levekår, tilhørighet og sosiale prosesser som familie, venner og lokalmiljø har betydning i bedringsprosessen og utvikling av personers identitet, tilhørighet og medborgerskap. Emnet fokuserer også på oppgaver og ansvar i rollen som fagutøver, samt planlegging, organisering, utførelse og evaluering av recoveryorientert praksis.


Hva lærer du

Etter fullført emne skal studentene ha kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskaper:

Kandidaten

 • har avansert kunnskap om teori, forskning og erfaring om bedringsprosesser
 • har avansert kunnskap om og hva en recoveryorientert tilnærming innebærer for fagutøver, bruker og deres pårørende.
 • har inngående kunnskap om egen rolle som fagperson og kan kritisk reflektere over egen profesjonell og personlige utvikling.
 • har inngående kunnskap om betydningen av samhandling og tverrfaglig samarbeid i recoveryorientert praksis.
 • har avansert kunnskap om hvordan man planlegger, organiserer og utfører recoveryorienterte tiltak/praksis.
 • har inngående kunnskap om dokumentasjon og evaluering av recoveryorienterte tiltak/praksis.

Ferdigheter:

Kandidaten

 • kan anvende sine kunnskaper om bedringsprosesser og recoveryorienterte tilnærminger på en fleksibel og inkluderende måte i samarbeid med brukere, pårørende og andre yrkesutøvere.
 • kan begrunne, kommunisere og forholde seg kritisk til faglige og etiske problemstillinger, analyser og konklusjoner med andre helsearbeidere om bedringsprosessen og recoveryorienterte praksiser.
 • kan bidra til å styrke brukerens posisjon, rettigheter og medborgerskap i ulike sammenhenger og være deres talsmann i helsefaglige sammenhenger.
 • kan evaluere og vurdere recoveryorienterte tiltak/praksiser for å sikre høy kvalitet.
 • kan reflektere over og arbeide med brukere, pasienter og pårørendes rettigheter og medborgerskap.

Generell kompetanse:

Kandidaten

 • Kan anvende sine kunnskaper om recoveryorientert tilnærming og ferdigheter til å arbeide på en inkluderende, reflektert og anerkjennende måte overfor brukere, pasienter, pårørende og andre yrkesutøvere.
 • Kan analysere og kommunisere faglige etiske problemstillinger til brukere, pårørende, andre yrkesutøvere og til allmennheten.
 • Kan bidra med nytenkning om recoveryorientert tilnærming i eget praksisfelt og kan bidra til planlegging og igangsetting av tiltak og tjenesteutvikling.
 • Kan anvende kunnskaper, teori og vitenskapelige metoder knyttet til evaluering av tiltak på fagområdet og bidra kontinuerlig forbedringsarbeid.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk er hovedspråk i undervisningen, men det kan også bli gitt undervisning på svensk, dansk og engelsk. Eksamensspråk er norsk, med mulighet for å skrive på svensk, dansk eller engelsk etter nærmere avtale.

Undervisning

Med studentenes egen erfaringskompetanse og fagtradisjoner, videreutvikles den teoretiske og faglige kompetansen gjennom forelesninger, seminarer, gruppearbeid samt veiledningsgruppe med veileder, i ferdighetstrening og i selvstudium.

Eksamen

Arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være fullført og godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen:

 • Ett skriftlig arbeidskrav. Arbeidskravets innhold blir spesifisert i Canvas.
 • Minimum 80% deltakelse på all timeplanfestet aktivitet.

Emnets arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen. Arbeidskrav vurderes til bestått/ikke bestått.

Eksamen:

Skriftlig hjemmeeksamen vurderes med karakterene A-F, der F er ikke bestått.

Kontinuasjonseksamen arrangeres i henhold til forskrift for eksamener ved UiT - Norges arktiske universitet.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: HEL-3164