Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2020

HEL-3166 Palliasjon i alderdommen - 10 stp

Sist endret: 02.04.2020

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på Master i aldring og geriatrisk helsearbeid og Master i sykepleie, studieretning kreftsykepleie.

Opptakskrav

 

Innhold

Emnet består av temaene: a) hva er palliasjon, b) palliasjon knyttet til sykdommer i alderdommen, c) symptomlindring, d) lindring i livets siste dager, e) pårørende som omsorgspersoner, f) omsorg, kommunikasjon og samhandling.

 

Personsentrert omsorg videreføres i emnet som grunnleggende forståelse. Hva palliasjon i alderdommen innebærer for pasienter med sammensatt sykdomsbilde og forløp utdypes og diskuteres. Kulturelle og sosiale aspekter ved lindrende behandling drøftes.

 

Palliativ behandling, tidlig palliasjon og pasientforløp ved ulike akutte og livsbegrensende sykdommer og lidelser i alderdommen tematiseres spesielt. Systematisk symptomkartlegging og vurdering av smerter og naturlige funksjoner som følge av sykdom tematiseres, eksempelvis bruk av relevante kartleggingsverktøy.

 

Kunnskap om død i alderdommen, verdighet og lindring ved livets slutt i sykehus, hjem og sykehjem tematiseres og drøftes faglig og etisk. Forberedende samtaler løftes fram og tematiseres spesielt. Pårørendes betydning for personer som trenger lindring for å klare hverdagen tematiseres. Utfordringer og omsorgsbyrde drøftes.

 

Betydningen av tverrfaglig samarbeid, frivillighet og fagkompetanse som kan understøtte pasienters og pårørendes mestring, læring og empowerment (myndiggjøring) gjennom sykdomsforløpet tematiseres og drøftes.

Hva lærer du

 

Kunnskap

 • Har avansert kunnskap om palliasjon.
 • Har inngående kunnskap om lindring av komplekse sykdomstilstander i alderdommen.
 • Har inngående kunnskap om symptomkartlegging og lindring.
 • Har inngående kunnskap om døden som en del av livet.

 

Ferdigheter

 • Kan anvende avanserte og relevante faglige metoder innen pallisjon.
 • Kan gi personsentrert palliativ omsorg.
 • Kan resonnere, begrunne og kommunisere faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner med andre helsearbeidere.
 • Kan analysere problemstillinger på nye områder i praksis.

 

Generell kompetanse

 • Kan bidra med nytenkning om palliasjon i eget praksisfelt.
 • Kan delta i og bidra med fagutvikling og forskning i egen praksis.
 • Kan anvende avanserte kunnskaper og ferdigheter i møtet med syke gamle mennesker og deres pårørende.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk er hovedspråk i undervisningen, men det kan også bli gitt undervisning på svensk, dansk og engelsk. Eksamensspråk er norsk, med mulighet for å skrive på svensk, dansk eller engelsk etter nærmere avtale.

Undervisning

Forelesninger, veiledningsgruppe med veileder, gruppearbeid uten veileder, ferdighetstrening, seminar, praksisstudier, selvstudium og dialogbasert evaluering.

Praksis:

Praksisstudiene er integrert i emnet, utgjør ca. 2 uker og gjennomføres i kommune - eller spesialisthelsetjenesten. Eksempelvis hos palliative enheter i sykehus, kreftsykepleier/ palliativ sykepleier i kommunen, sykehjem med palliative senger, helsehus med palliative enheter.

 

Retningslinjer for praksisstudier med arbeidskrav er utarbeidet

Eksamen

Arbeidskravet skal være et resultat av praksisstudiene.

 

Arbeidskravet skal inneholder ett av følgende faglige tema:

 • Vurdering av problemstilling(er) knyttet til lindring av plager (symptomer) ved livets slutt hos eldre pasienter.
 • Kartlegge, beskrive og drøfte smerteproblematikk hos en eldre pasient.
 • Et valgfritt tema knyttet til forberedende samtaler.

 

Kartlegging og systematisk arbeid skal dokumenteres gjennom validerte observasjons- og kartleggingsskjema der dette finnes.

 

Arbeidskrav vurderes av faglærer, jf. retningslinjer for praksisstudier med arbeidskrav.

Emnets arbeidskrav må være godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen.

 

 Eksamen:

Eksamen er en gruppeeksamen der 2-3 studenter arbeider sammen med en gitt tekst. Utfyllende retningslinjer er utarbeidet. 

Besvarelsen vurderes til Bestått / Ikke bestått.

Kontinuasjonseksamen arrangeres i påfølgende semester. Kontinuasjonseksamen avholdes slik at studenten kan følge normal studieprogresjon. Kontinuasjonseksamen arrangeres i henhold til forskrift for eksamener ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet.

Eksamensdato

Hjemmeeksamen utlevering 13.05.2020 innlevering 29.05.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan