vår 2020
JMO-3004 Avansert jordmorvirksomhet - 10 stp

Sist endret: 11.08.2020

Emnetype

Klinisk brukerrettet praksis

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på Master i jordmorfag


Obligatorisk forkunnskapskrav

JMO-3002 Grunnleggende jordmorvirksomhet

Innhold

Praksis på føde-/barsel og observasjonspost for gravide (kvinneklinikk eller lokalsykehus).

Emnet fokuserer på grunnleggende og avanserte jordmorfaglige oppgaver rettet mot mottak av gravide og fødende, inneliggende gravide med risikosvangerskap, fødende, barselkvinner, det nyfødte barnet og partner/ eventuelt andre pårørende.

Studentene skal på et avansert nivå diskutere og begrunne arbeidet med utgangspunkt i ulike kilder for kunnskap.

Studentene skal på et avansert nivå reflektere over jordmorfaget, kvinneperspektiv, egen praksiserfaring og egen yrkesidentitet 


Hva lærer du

Kunnskaper: Studenten har

 • inngående innsikt i avdelingens prosedyrer og det faglige grunnlaget for prosedyrene
 • avansert kunnskap om hvordan svangerskap, fødsel, barsel og familiedannelse kan forstås og bevares som normale fysiologiske prosesser
 • spesialisert kunnskap om medikalisert fødselsomsorg
 • anvende kunnskap i grunnleggende jordmorfag i møte med det kompliserte og medisinske jordmorfaglige feltet
 • spesialisert kunnskap i klassifisering av CTG inkludert korrekt begrepsbruk
 • spesialisert kunnskap om prinsippene for desentralisert og differensiert fødselsomsorg, inkludert politiske og faglige vurderinger som ligger til grunn

Ferdigheter: Studenten kan

 • gjennomføre fagets prosedyrer og undersøkelser, beskrive observasjoner og diskutere disse i et profesjonelt språk og med faglig argumentasjon
 • suturere enklere rifter etter fødsel
 • identifisere situasjoner som avviker fra fysiologisk prosess, innhente nødvendig hjelp samt inngå i videre tverprofesjonelt samarbeid til beste for kvinnen og hennes pårørende
 • iverksette begrunnede jordmorfaglige og medisinske tiltak i samarbeid med bruker, veiledningsjordmor og når nødvendig i et tverprofesjonelt samarbeid
 • selvstendig utføre faglig og juridisk korrekt dokumentasjon og journalføring
 • delta og arbeide tverprofesjonelt godt i akutte situasjoner, herunder tilkalle nødvendig hjelp

 

Generell kompetanse: Studenten

 • kan kommunisere faglig med kvinnen, far/medmor, familien og i et tverprofesjonelt miljø
 • kan arbeide kulturelt trygt med alle kvinner, hennes partner og familie
 • bruker fagkunnskap til å legge til rette for å fremme normalitet under fødsel og har en kritisk analytisk holdning til intervensjoner; herunder bruk av teknologi, undersøkelser og tiltak i fødselshjelp
 • kan skriftlig beskrive og reflektere over egen praksiserfaring og egen fagidentitet med et faglig avansert og akademisk språk 


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings/veileders språk er i hovedsak norsk, men kan også være svensk eller dansk. Tekster/arbeidskrav skal som hovedregel være på norsk, men kan etter avtale leveres på svensk, dansk eller engelsk.

Undervisning

Veiledet klinisk praksis. Studentene er som hovedregel under veiledning av fast/faste jordmor/jordmødre, men kan også veiledes av andre jordmødre, leger eller andre relevante yrkesgrupper i konkrete situasjoner.

Selvstudie inngår i form av arbeidskrav og lesing av pensum, retningslinjer, forskning og andre relevante kunnskapskilder.


Eksamen

Arbeidskrav:

Arbeidskrav 1:Vurdering

 •  
  • Personlig målsetting (skriftlig)
  • Selvvurdering til midt- og sluttvurdering (skriftlig)

Arbeidskrav 2: En skriftlig oppgave

 Eksamen:

Vurderingsuttrykk: Bestått / ikke bestått praksis.

Oppmøte er obligatorisk, det godkjennes inntil 10 % fravær i praksisstudier. Arbeidskrav skal være godkjent. Sluttvurdering gjøres i fellesskap av veiledningsjordmor (praksisveileder) og studentens lærer

Det arrangeres ikke kontinuasjon/utsatt eksamen i praksisemner. «Ikke bestått» i praksis medfører endret studieprogresjon og overflytting til neste kull.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: JMO-3004