høst 2019

FAR-3502 Studieopphold i praksis - master - 15 stp

Sist endret: 27.02.2020

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på masterprogrammet i farmasi, og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

 • Farmasifaglig rådgivning
 • Legemiddelsamtaler
 • Gjennomføre en spørreundersøkelse på praksisapoteket
 • Kvalitetssystemer og avvikshåndtering
 • Refleksjon over egen progresjon og rolle som farmasøyt

Hva lærer du

Etter å ha gjennomført emnet skal studenten være i stand til å:

 • Beskrive hva farmasifaglig rådgiving i primær- og spesialisthelsetjenesten omhandler
 • Forklare hvordan dette kan bidra til økt kvalitet i legemiddelhåndteringen
 • Utføre legemiddelsamtaler i apotek
 • Foreta åpning, stenging og månedsavslutning av/i apotek
 • Utføre strukturerte legemiddelgjennomganger i samarbeid med annet helsepersonell i primærhelsetjenesten
 • Løse legemiddelrelaterte problemer i dialog med pasient og/eller annet helsepersonell
 • Kritisk vurdere kvalitetssystemer
 • Bruke observasjoner og erfaringer fra apotek som grunnlag for å utvikle en lederrolle
 • Refleksjon over egen progresjon og rolle som farmasøyt

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Oppstart i praksisapotek medio august

Ukentlige veiledningsmøter med veileder på apoteket

Veiledning i forhold til obligatoriske oppgaver 

Videoforelesninger vil gis i Canvas

Eksamen

Arbeidskrav:

Frammøte og innleveringer

Eksamen:

Mappeevaluering består av: Tre oppgaver og et refleksjonsnotat

Karakterskala: bestått/ikke bestått

 

Studenten må være funnet skikket og faglig kompetent av praksisveileder for å kunne gå opp til eksamen

Obligatoriske aktiviteter er gyldige i 9 påfølgende semester

Timeplan