høst 2019
FIN-1021 Praktisk finsk 2 - 10 stp

Sist endret: 03.07.2020

Emnetype

Emnet er obligatorisk i studieretning finsk i bachelorprogrammet i språk og litteratur og kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Anbefalte forkunnskaper: Praktisk finsk 1 (FIN-1016) eller tilsvarende ferdigheter.

Søknadskode 5199 nettbaserte- og desentraliserte emner.

Søkere som har finsk eller kvensk tilknytning og som søker om unntak fra kravet om generell studiekompetanse eller realkompetanse etter bestemmelsene i forskrift om opptak til høyere utdanning §§ 3-5 må kunne dokumentere slik tilknytning med enten bestått finsk eller kvensk som første- eller andrespråk i videregående opplæring, eller vitnemål fra grunnskole der finsk eller kvensk er dokumentert som første- eller andrespråk. Søkerne skal i tillegg gjøre rede for sin motivasjon for å søke opptak til studiet, samt skrive en egenvurdering av sine kvalifikasjoner for å kunne gjennomføre studiet.


Innhold

Emnet gir øvelse i praktisk finsk som fremmedspråk og er en videreføring av emnet FIN-1016 Praktisk finsk 1. Studentene lærer å lese forskjellige sakprosatekster. De blir kjent med kompliserte strukturer som er typiske for finsk skriftspråk. De lærer mer avansert ordforråd og lærer å skrive sakprosatekster om aktuelle og relevante temaer. De lærer om ulike stilvarianter i finsk, og at finsk talespråk er forskjellig fra skriftspråk, og lærer om hvordan ulike stilvariantene brukes både i skriftlig og muntlig kommunikasjon.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

avanserte kunnskaper om finsk ordforråd;

kjennskap til bruk av alle grammatiske former og konstruksjoner i standardfinsk,

mindre frekvente medregnet; 

kunnskap over hvordan uttrykke seg muntlig og skriftlig i varierende situasjoner på finsk.

Ferdigheter

Studenten kan:

føre samtale i finsk om aktuelle og relevante temaer;

produsere og forstå forskjellige typer finske sakprosatekster;

produsere skriftlige tekster i ulike stilvarianter;

velge den passende stilvarianten i både uformelle og formelle kommunikasjonssituasjoner.


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er finsk. Skriftlig eksamen består av oppgaver som utføres på finsk. Muntlig eksamen foregår på finsk.

Undervisning

Fire to dagers samlinger og i tillegg ukentlig undervisning på campus. Det vil være mulig å følge alle forelesninger via Skype-overføring. De arbeidsmåtene som vil bli benyttet er skriftlige og muntlige øvelser, forståelsesøvelser, tekstanalyser, diskusjon og rollespill. 

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

Tre obligatoriske skriftlige oppgaver 2 sider per oppgave. To muntlige presentasjoner i finsk. Det anbefales sterkt at studenten møter til all undervisning.  

Eksamen består av:

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Vurdering/eksamen:

Skriftlig eksamen på 6 timer og muntlig eksamen på 20 min. Skriftlig eksamen tester praktisk ferdighet i skriftlig finsk og kunnskap om finsk grammatikk. Muntlig eksamen tester praktisk ferdighet i muntlig finsk. Det gis en samlet vurdering. Muntlig eksamen er justerende for skriftlig karakter, og det er mulig å justere opp eller ned med en karakter.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: FIN-1021