Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

høst 2019

PRO-1001 Prosessteknikk - 10 stp

Sist endret: 27.03.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Kan tas som enkeltemne. 

Opptakskrav

Samme som for ingeniørutdanning.

Søknadskode 9391

Innhold

Prosessapparatur:

 • Prosessapparatur som rør, pumper, kompressorer, tanker, ventiler, filter, varmevekslere, hydrauliske anlegg, rektifikasjonskolonner.

Prosessteknikk:

 • Termiske og mekaniske separasjonsmetoder som brukes i industri.
 • Bernoullis ligning med tap, trykkfallberegninger
 • Pumpediagrammer og anleggskarakteristikk.

Lover og forskrifter:

 • Aktuelle norske og internasjonale standarder, lover og forskrifter for gassprosessutstyr og anlegg.

Skjemateknikk (kun for prosessteknologi)

 • Prosessflytskjema (PFD)
 • Rør- og instrumentdiagram (P&ID).

Skjemateknikk (kun for automasjon):

 • Introduksjon til trefase
 • Elektriske skjema (hoved- og styrestrømsskjema)

Anbefalte forkunnskaper

TEK-1011 Anvendt mekanikk, TEK-1013 Fysikk og kjemi for ingeniører

Hva lærer du

Kunnskaper og forståelse:

 • Kjenner oppbygning av prosessanlegg, og tilegner seg viktig basiskunnskap om ulike prosesser og prosessapparatur.
 • Kjenner til enkelte elementer i drift og vedlikehold av et prosessanlegg.

Ferdigheter:

 • Kan gjennomføre trykkfallberegninger, beregne anleggs­karakteristikk, dimensjonere rør og foreslå tanker og pumper med turtallregulering som egner seg til en gitt situasjon.
 • Kjennskap til apparatur som blir brukt til mekanisk og termisk separasjon, og vil kunne gjøre enkle beregninger av rektifikasjonskolonner.
 • Kan lese og forstå skjematisk presentasjon av elektriske lavspenningsanlegg, og kan selv utarbeide slike skjema (automasjon)
 • Kan lese og forstå prosessflytskjema, PFD, og rør-instrument-diagram, P&ID, og kan selv utarbeide slike skjema (prosessteknologi).

Kompetanse:

 • Kan formidle ingeniørfaglig kunnskap til sine medstudenter både alene og i gruppe.
 • Har en grunnleggende prosessforståelse. 

Undervisnings- og eksamensspråk

Engelsk og norsk

Undervisning

Forelesninger, øvinger, gruppeoppgaver og laboratorieøvinger.

Eksamen

Eksamensform:

5 timers skriftlig skoleeksamen.

Vurdering:

Mappevurdering hvor øvinger og laboratoriearbeider teller 20% og skriftlig skoleeksamen teller 80% av endelig karakter. Det gis kun én samlet karakter i emnet.

Karakterskala:

Det gis bokstavkarakterer på en skala fra A til F, hvor F er ikke-bestått.

Kontinuasjonseksamen:

Det gis ikke kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.

Tillatte hjelpemidler ved eksamen:

Kalkulator. Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler.

Eksamensdato

Skriftlig eksamen 03.12.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

PG423-1 Konstruksjon av prosessanlegg 1 5 stp
SIK-1004 Grunnleggende prosessteknikk 5 stp
PRO-1003 Fluidmekanikk og varmetransport 5 stp
PRO-2605 Prosessteknikk 10 stp