høst 2019

PRO-2004 Prosessimulering - 10 stp

Sist endret: 10.10.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne. 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1 og R2 og Fysikk 1

Søknadskode: 9391

Innhold

Simulering av grunnleggende tekniske prosesser med bruk av simuleringsprogrammet Aspen HYSYS. Simulering av vanlige prosessuniter: kjøling, dehydrering, separasjon, LNG-produksjon, kraftverk m.m. Modellering av ytelsen til ulike komponenter i en prosess: varmevekslere, kompressorer m.m. Statiske og dynamiske modeller. Konvertering fra statisk til dynamisk modell. Bruk av dynamiske modeller for å studere ulike sammenhenger i prosessene.

Anbefalte forkunnskaper

AUT-1002 Ellære og måleteknikk, PRO-2003 Prosessering av naturgass

Hva lærer du

Kunnskaper og forståelse:

  • Er kjent med hva som er basis for en simuleringsmodell.
  • Har kunnskaper om hvordan en simuleringsmodell skal lages og brukes.

Ferdigheter:

  • Kan simulere de vanligste komponenter i et prosessanlegg
  • Kan modellere ytelsen til noen vanlige prosesskomponenter
  • Kan konvertere en statisk modell til en dynamisk modell i HYSYS
  • Kan sette opp en stabil regulering på enkle dynamiske modeller i HYSYS
  • Kan bruke prosesstegninger og -data til å lage en prosessmodell

Kompetanse:

  • Kan se sammenhenger i ulike industrielle prosesser, både statisk og dynamisk
  • Har god prosessforståelse

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk og engelsk

Undervisning

8 forelesning, 2 pr kurs del

Omtrent 15 øving oppgaver i HYSYS og 1 lab oppgave

Demonstrasjonsvideoer som tilhøre øving oppgaver

6 innlevering oppgaver 

Eksamen

Arbeidskrav: 5 av 6 innlevering oppgaver må være godkjent før studenten kan tar eksamen. 

Eksamen og vurdering:

Eksamensform: 5 timers praktisk skoleeksamen på pc.

Vurdering: Innlevering oppgaver teller 25% og skoleeksamen teller 75% av endelig karakter. Det gis kun én samlet karakter i emnet.

Karakterskala: Det gis bokstavkarakterer på en skala fra A til F, hvor F er ikke-bestått.

Kontinuasjonseksamen: Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.

Tillatte hjelpemidler ved eksamen: Kalkulator. Alle trykte og håndskrevne hjelpemidler.

Sensurordning: Ekstern sensor kombinert med intern sensor.

Timeplan

Studiepoengreduksjon

PG432 Prosessimulering 10 stp