Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

høst 2019

RAD-2531 Fagutøvelse og fagfordypning - 18 stp

Sist endret: 18.12.2019

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på Bachelor i radiografi og kan ikke tas som enkeltemne. Forkunnskapskrav: Emner og praksis fra 1.og 2.studieår må være bestått.

Innhold

Emnet omhandler oppbygging og virkemåte for apparatur og utstyr og fagutøvelse innen computer tomografi (CT), angiografi (DSA)/intervensjon, magnetresonanstomografi (MRI) og positronemisjonstomografi (PET). 

Hva lærer du

Etter fullført emne skal studenten kunne:

 • redegjøre for valg av ulike bildediagnostiske undersøkelser og behandlinger i forhold til henvisning og tilgjengelig utstyr.
 • under veiledning utøve Magnetic Resonance Imaging undersøkelser, nukleærmedisinske undersøkelser og computertomografiske undersøkelser.
 • kunne beskrive de vanligste angiografi- og intervensjonsprosedyrer, MRI, nukleær/PET undersøkelser.
 • drøfte etiske spørsmål i helsetjenesten generelt og innenfor radiografi spesielt.
 • planlegge, gjennomføre og optimalisere bildediagnostiske undersøkelser ut fra gitt problemstilling.
 • redegjøre for radiografens rolle ved mottak av traumepasienter.
 • redegjøre for forvaltningsnivåer og beslutningsprosesser innenfor eget fagfelt.
 • anvende relevante lover i forbindelse med fagutøvelse.
 • vise respekt for samarbeidspartnere.
 • formulere relevante problemstillinger og valg av forskningsmetode
 • vurdere hvilke undersøkelser som bør benyttes ut fra ulike problemstillinger.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, selvstudium og praksis.

Eksamen

Arbeidskrav: Refleksjonsnotater i henhold til praksisplan.

Praksis må være bestått før studenten kan framstille seg til eksamen.  Ved ikke bestått praksis får studenten endret studieprogresjon.

Individuell, skriftlig hjemmeeksamen, varighet to dager. Ved vurdering av eksamen benyttes karakterskalaen A-E for bestått og F for ikke bestått. Det gis mulighet for en kontinuasjonseksamen uten at dette får følger for studieprogresjonen.

Eksamensdato

Hjemmeeksamen utlevering 13.12.2019 innlevering 17.12.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

RAD-2531 Fagutøvelse og fagfordypning 18 stp