høst 2019

TANN-108 Folkehelse - 10 stp

Sist endret: 20.12.2019

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på bachelorstudiet i tannpleie og kan ikke tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Alle emner på 1. og 2. studieår i bachelor i tannpleie må være bestått.

Innhold

Emnet har fokus på faktorer og strukturer i samfunnet som påvirker tannhelsen til ulike grupper i befolkningen.

Hva lærer du

Studenten skal etter endt emne kunne:

KUNNSKAPER:

  • planlegge, utvikle og gjennomføre en prosjektoppgave
  • anvende et utvalg metoder og verktøy for skriftlig fremstilling av denne typen prosjekt
  • anvende fagemner innen samfunnsodontologi; utbredelse og fordeling av tannsykdom
  • anvende samhandling og samarbeidsprosesser innen forebyggende arbeid
  • anvende lover og regler samt bruk av trygdeverkets refusjonsordninger

FERDIGHETER:

  • videreutvikle helse- og tannpleierelaterte oppgaver i forebyggende og behandlende arbeid ovenfor spesielle grupper og eldre, ut i fra kunnskap om tannhelseforholdene i de ulike gruppene
  • kunne fordele arbeidsoppgavene i forbindelse med en prosjektoppgave

GENERELL KOMPETANSE:

  • diskutere egen klinisk erfaring
  • vurdere hvordan man kan styrke engasjementet blant deltakerne og hva som er viktig for at gruppearbeidet skal fungere

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk er norsk og engels.

Undervisning

Forelesninger, PBL-grupper og seminar. Obligatorisk emneevaluering.

Eksamen

ARBEIDSKRAV: Alle former for obligatorisk aktivitet må være bestått for å gå opp til eksamen. I tillegg er det et krav om minimum 80 % studiedeltakelse på hver enkelt obligatorisk aktiviet for å fremme seg til eksamen. Obligatorisk aktivitet må være godkjent for å gå opp til eksamen.

EKSAMEN: Individuell hjemmeeksamen, bestående av en oppgave med omfang på 8-10 sider. Det gis 1 time à 45 minutter veiledning per oppgave.  Vurderingsuttrykk: Bestått / Ikke bestått.

Ved vurdering til stryk eller i tilfeller hvor studenen har levert gyldig legeeklæing til ordinær eksamen gis det adgang til kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen (ny innlevering).

Eksamensdato

Hjemmeeksamen innlevering 25.11.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

TimeplanKontakt

Riise, Geir Grønning


Studieveileder
Telefon: +4777644906 geir.riise@uit.no