høst 2019

TEK-0003 Kommunikasjon og norsk for Y-vei - 0 stp

Sist endret: 24.02.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Ingen utover inntakskrav til Y-veien.

Innhold

Emnet har vekt på klar, målrettet og brukervennlig skriftlig og muntlig kommunikasjon, først og fremst på norsk, men også på engelsk. Det skal være ingeniørfaglig relevant og akademisk forberedende og vektlegge resonnerende, drøftende og reflekterende tekster.

Hva lærer du

Med bestått eksamen/vurdering i faget skal kandidaten ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

 • Kandidaten har kunnskap om kommunikasjonsprosesser og hvordan språket kan brukes som verktøy i forhold til situasjon, mål og mottaker.
 • Kandidaten har kunnskap om hvilken betydning kulturelle elementer har i kommunikasjonsprosesser.
 • Kandidaten kjenner til ulike sjangre i sakprosa og skjønnlitteratur og viktige forhold i språkutvikling.

Ferdigheter

 • Kandidaten kan definere kommunikasjonsmål og velge egnet nivå og form på det som skal formidles i forhold til mottaker og situasjon.
 • Kandidaten kan strukturere egne tekster og bruke relevante virkemidler for form og tekstsammenbinding.
 • Kandidaten kan uttrykke seg skriftlig formelt korrekt, både på norsk og engelsk, i ulike funksjonelle tekster som kan være aktuelle for en ingeniør.
 • Kandidaten kan planlegge, strukturere og gjennomføre ulike former for muntlige presentasjoner på både norsk og engelsk.
 • Kandidaten kan analysere bruken av ulike virkemidler i skjønnlitteratur og sakprosa, saksframstilling og argumentasjon.

Generell kompetanse

 • Kandidaten kan utforme klare, målrettede og brukervennlige rapporter, øvings- og prosjektdokumenter.
 • Kandidaten kan kommunisere effektivt i grupper.
 • Kandidaten kan planlegge og gjennomføre møter og diskusjoner.
 • Kandidaten kan innhente informasjon fra ulike kilder, bruke dem kritisk i egne arbeider, og angi kilder.
 • Kandidaten kan uttrykke seg skriftlig og muntlig både på norsk og engelsk gjennom ulike medier.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk og engelsk.

Undervisning

Forelesninger og øvingstimer. Emnet blir undervist hele studieåret. Belastningen på høsten er tilsvarende 5 studiepoeng og om våren tilsvarende 5 studiepoeng. 

Eksamen

Arbeidskrav

Opplysninger om antall obligatoriske arbeidskrav og innleveringsfrister for disse gis skriftlig av faglærer. For å få adgang til juleeksamen må et visst antall obligatoriske arbeider være godkjent. For å få adgang til vårsemesteret i emnet må juleeksamen være bestått.

Eksamen og vurdering

Emnet har to deleksamener, juleeksamen og avsluttende eksamen. Begge er 5 timers skriftlig skoleeksamen. Det gis bokstavkarakterer på en skala fra A til F, hvor F er ikke-bestått.

Studenten vurderes med én endelig bokstavkarakter som settes på bakgrunn av:

 • én mappekarakter for arbeid gjennom året som teller 50 % av endelig karakter.
 • én karakter for en avsluttende 5 timers skriftlig eksamen som teller 50 % av endelig karakter.

Det gis bokstavkarakter. Både mappekarakteren og eksamenskarakteren må være bedre enn F for å få endelig karakter.

Vurdering med flere deleksamener

Det gis separate delkarakterer på deleksamenene underveis. Juleeksamen gis bokstavkarakter og inngår i mappekarakteren. Juleeksamen må bestås for å bli oppmeldt til avsluttende eksamen.

Kontinuasjonseksamen:

Studenter som ikke har bestått - eller har gyldig fravær ved siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester.

Timeplan