høst 2019
VPL-1010 Introduksjon til og rammer for yrkesutøvelsen - 18 stp

Sist endret: 05.03.2020

Emnetype

Emnet er forbehold studenter på bachelorstudiet i vernepleie og kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

VPL-1011 Introduksjon til og rammer for yrkesutøvelsen 18 stp

Innhold

Delemne 1A: Introduksjon til yrkesutøvelsen

A. Vernepleieryrket, vernepleiefaglig kompetanse, faget og rollen før og nå

B. Sentrale begreper, ideologier og føringer i vernepleiefaglig arbeid som: Funksjonshemming, funksjonsnedsettelse, dannelse, deltakelse, brukermedvirkning, selvbestemmelse, empowerment, inkludering, universell utforming, vernepleierens arbeidsmodell

C. Etikk og moral: avklaring av grunnleggende begreper som verdier, normer, ansvar og makt, refleksjon, skillet mellom normative og deskriptive utsagn

D. Grunnleggende kommunikasjonsteorier

E. Nettverksteorier

Delemne 1B: Rammer for yrkesutøvelsen

Innhold

A. Velferdsstatens historie og funksjon. Befolkningens levekår, helseproblemer og sosiale problemer

B. Innføring i helse- og sosialpolitikk, med vekt på sentrale målsettinger

C. Sosiologisk og sosialantropologiske perspektiver, tenkemåter og sentrale begreper som sosialisering, roller, makt og avmakt, sosial ulikhet, sosiale avvik og sosial kontroll, diskriminering og inkludering, deltakelse og tilgjengelighet, brukermedvirkning og selvbestemmelse, kultur, profesjon og profesjonsutøvelse

D. Sentrale begreper som legalitetsprinsipp, rettssikkerhet, privat autonomi, rettighets- og pliktsubjekt. Sentrale lover og forskrifter som menneskerettigheter, folkehelse, taushetsplikt, individuell plan, universell utforming og lignende

E. Innføring i vitenskapelig tenkning og vitenskapsteoretiske retninger og forskningsmetoder (kvantitative og kvalitative)

F. Studieferdigheter med vekt på å lære å lære, individuelt og i gruppe


Hva lærer du

Emnet består av to deler: 1A Introduksjon og 1B Rammer for yrkesutøvelsen.

Delemne 1A: Introduksjon til yrkesutøvelsen

Læringsutbytte:

Etter fullført emne kan kandidaten

1. gjøre rede for grunnleggende kunnskap om vernepleieryrket, vernepleierens kompetanse, fag og rolle med fokus på forståelse av individ, samfunn og forholdet mellom disse

2. gjøre rede for innhold i begrepet dannelse, som grunnlag for forståelse av dannelsens relevans i vernepleierutdanningen

3. gjøre rede for hovedtrekkene i sentrale omsorgsideologier

4. beskrive vernepleierens arbeidsmodell som grunnlag for profesjonelt miljøarbeid

5. gjøre rede for sentrale begreper som er nødvendige ved etisk refleksjon over praksis

6. presentere innholdet i grunnleggende kommunikasjonsteoretiske begreper

7. forklare hvordan kommunikasjonen i relasjoner påvirker relasjonene, og gjøre rede for faktorer som kan fremme/ hemme kommunikasjon

8. gjøre rede for innholdet i begrepet sosialt nettverk og for nettverkets betydning for enkeltmennesket

Delemne 1B: Rammer for yrkesutøvelsen

Læringsutbytte

Etter fullført emne kan kandidaten:

1. beskrive hovedtrekkene ved velferdsstatens utvikling og funksjon

2. redegjøre for sentrale helse- og sosialpolitiske målsettinger, utfordringer og konsekvenser

3. definere og forklare sentrale sosiologiske og sosialantropologiske begreper

4. forklare og gi eksempler på sosiale forhold som påvirker tjenestemottakeres mulighet til selvbestemmelse

5. redegjøre for sentrale juridiske begreper, rettskilder/juridisk metode, velferdsstaten, samt kjennskap til det norske rettssystemet og menneskerettighetene

6. redegjøre for hva som kjennetegner vitenskapelig tenking og ha kjennskap til sentrale vitenskapsteoretiske retninger og beskrive ulike forskningsmetoder

7. anvende formkrav for akademisk skriving og etterrettelig kildebruk

8. ta i bruk ulike studieformer som fremmer egen læring


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Praktisk og teoretisk arbeid inne på skolen og ute i feltet, individuelt og i grupper.

Eksamen

Arbeidskrav

Delemne 1A: Introduksjon til yrkesutøvelsen

- Deltakelse i obligatorisk basisgruppearbeid, undervisning og seminar med tilhørende arbeidsoppgaver.

- En skriftlig individuell oppgave.

Arbeidskrav vurderes til godkjent/ikke godkjent. Alle arbeidskrav må være godkjent før kandidaten kan fremstille seg til eksamen i emnet.

Delemne 1B: Rammer for yrkesutøvelsen

- Deltakelse i obligatorisk basisgruppearbeid, undervisning og seminar med tilhørende arbeidsoppgaver.

- En skriftlig oppgave.

Arbeidskrav vurderes til godkjent/ikke godkjent. Alle arbeidskrav må være godkjent før kandidaten kan fremstille seg til eksamen i emnet.

Vurdering:

Emnet avsluttes med fire timers individuell, skriftlig skoleeksamen, som vurderes etter karakterskala A - F.


  • Om emnet
  • Studiested: Harstad |
  • Studiepoeng: 18
  • Emnekode: VPL-1010