høst 2019

PED-1007 Digitale verktøy og læring - 10 stp

Sist endret: 04.03.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Obligatorisk emne bachelor i pedagogikk. Emnet kan inngå som valgemne i bachelor spesialpedagogikk.

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Digitale verktøy er viktige redskap i kunnskapssamfunnet. Læring skjer i økende grad i samspill med digitale verktøy, ved at den organiseres inn i- og tas i bruk for å lære kunnskap og ferdigheter. Dette emnet omhandler hvordan digitale verktøy kan fremme læring og hvordan digitale verktøy kan brukes i undervisning. Emnet vil introdusere ulike perspektiver på læring, fokusere på studentenes refleksjon over eget læringssyn og didaktikk, og hvordan det spiller sammen med teknologi. Emnet vil også gi en forståelse for teknologiens møte med ulike kunnskapspraksiser.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskaper om:

 • Grunnleggende teoretiske perspektiver på læring med bruk av digitale verktøy
 • Didaktikk og teknologi
 • Digitale arbeidsformer i utdanning og arbeidspraksis
 • Hvordan kommunikasjonen mellom mennesker påvirkes av digital teknologi
 • Faktorer som hemmer og fremmer bruk av digitale verktøy i praksis
 • Profesjonsfaglig digital kompetanse for utdanning

Ferdigheter

Studenten kan:

 • Presentere innhold i en faglig tekst for andre ved bruk av et hensiktsmessig digitalt verktøy
 • Finne og vurdere relevant informasjon og fagstoff for å løse faglige problemstillinger

Kompetanse

Studenten kan:

 • Reflektere over digitale verktøys betydning og ulike læringssyn
 • Diskutere hvordan læring påvirkes ved bruk av digitale verktøy
 • Vurdere etiske problemstillinger knyttet til bruk av digitale verktøy

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråk er norsk  

Undervisning

Emnet har et omfang på 20 timer forelesninger med studentaktivitet (10 dobbeltimer) og 20 timer seminar på campus og ved bruk av digitale verktøy (10 dobbeltimer). Mellom undervisningsøkter vil det være mulighet for digital kommunikasjon og formidling av læringsressurser fra emnet.

Pensum: ca 700 sider.

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • Studenten skal presentere innhold fra minst en faglig tekst for medstudenter ved bruk av et valgfritt digitalt verktøy.
 • Studenten skal delta i den digitale kommunikasjonen som foregår mellom undervisningsøktene

Eksamen og vurdering:

 • Eksamen består av hjemmeeksamen over sju. dager. Besvarelsen skal være en kombinasjon av tekst og annet medieformat (som for eksempel film, podcast, blogginnlegg). Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester.

Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.

Eksamensdato

Hjemmeeksamen utlevering 06.12.2019 innlevering 13.12.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan