høst 2019

JUR-0500 Examen facultatum jusfaglig variant - 10 stp

Sist endret: 16.03.2020

Ansvarlig fakultet

Det juridiske fakultet

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er en del av 1. avdeling master i rettsvitenskap, og kan ikke tas som enkeltemne.

Hva lærer du

Se fagbeskrivelse med pensum

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Undervisningen vil bli gitt i form av forelesninger og seminarer. Forelesningene skal gi studentene en oversikt og utdypning av sentrale tema og presentere hovedlinjer og sammenheng mellom fagene. På seminarene skal hovedmengden av undervisningen være problemorientert og foregå i grupper hvor studentene selv har et stort ansvar for resultatet. Det foreventes av studentene at de tar et stort ansvar for egen læring.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være fullført og godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen:

  • Studentene må ved oppstart på avdelingen delta på et obligatorisk orienteringsmøte.

Eksamen består av:

Skriftlig skoleeksamen (JUR-0500) over fem timer. Vurderingsuttrykket er karakterskalaen A-F, jf. § 7 i eksamensreglement for 1.-4. avdeling.

Det er adgang til å kontinuere for studenter med studierett, jf. eksamensreglementet for 1.-4. avd. master § 7, femte ledd. Ex. fac. må være bestått før studenten får avlegge avsluttende eksamen på avdelingen.

Timeplan

Studiepoengreduksjon

EXFACJUS Examen facultatum jusfaglig variant 9 stp