høst 2019

PED-3001 Samfunn, kultur og menneske i pedagogisk perspektiv - 10 stp

Sist endret: 18.12.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni.

Emnetype

Teoretisk. Emnet er obligatorisk på masterprogrammet i pedagogikk. Kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Jf. opptakskrav gitt av mastergradsprogrammet i pedagogikk. Søknadskode: 9371.

Innhold

Emnet tematiserer klassisk og moderne samfunnsteori, kulturteori og psykodynamisk teori. Et hovedsiktemål er å vise hvordan bidrag fra disse teoritradisjonene kan belyse grunnleggende pedagogiske prosesser som sosialisering, læring og kunnskapsoverføring.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

  • innsikt i klassisk og moderne samfunnsteori, kulturteori og psykodynamisk teori og teorienes relevans for grunnleggende pedagogiske prosesser

Ferdigheter:

  • kunne gi en skriftlig presentasjon av teori som er relevant for forståelsen av pedagogiske prosesser

Kompetanse:

  • kunne anvende generell teori om samfunn, kultur og individ på pedagogisk problemstillinger

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Emnet har cirka 20 timer forelesning og 20 timer seminar.

Eksamen

Arbeidskrav: Innlevering av 1 oppgave (ca 3500 ord/10 sider) som skrives over oppgitt tema fra en liste med oppgavetekster utarbeidet av faglærer. Studentene får individuell tilbakemelding på oppgaven. Frist for innlevering av oppgaven til fastsatt dato.

Arbeidskravet må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

 

Eksamen: Innlevering av endelig versjon av oppgaven (ca. 3500 ord/10 sider) til fastsatt dato.

Det gis bokstavkarakter etter en skala fra A til F, der F er ikke bestått. Ved karakteren ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester.

Eksamensdato

Hjemmeeksamen utlevering 15.10.2019 innlevering 02.12.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

PED-3001 Samfunn, kultur og menneske i pedagogisk perspektiv 10 stp