høst 2019
PED-3022 Sosiale og emosjonelle vansker - 20 stp

Sist endret: 04.03.2020

Søknadsfrist

1. juni.

Emnetype

Emnet tilbys på master i spesialpedagogikk. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Jf. opptakskrav gitt av mastergradsprogrammet i spesialpedagogikk.

Søknadskode 9371 - Enkeltemner på masternivå. Husk å legg emnekoden i kommentarfeltet på søknaden.


Innhold

Hovedområdene er: definisjoner, forståelsesmåter og årsaksforhold knyttet til sosiale og emosjonelle vansker, utvikling og risikofaktorer, kartlegging av psykososiale vansker, tilrettelegging, forebygging og ulike former for tiltak, et multiteoretisk perspektiv på sosiale og emosjonelle vansker og vitenskapsteoretiske og forskningsmetodiske aspekter ved studiet av dette fagfeltet.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse om:

 • ulike teoretiske tilnærminger til sosiale og emosjonelle vansker
 • forskning tilknyttet sosiale og emosjonelle vansker
 • ulike kartleggingsverktøy

Ferdigheter:

 • som kan anvendes innenfor det sosiale og emosjonelle fagfeltet i spesialpedagogisk forskning- og utviklingsarbeid
 • i å planlegge og gjennomføre forebyggende tiltak
 • til å kunne gi råd og iverksette tiltak overfor barn og unge med sosiale og emosjonelle vansker
 • i utforming av rapporter basert på ulik kartlegging
 • til å kunne utføre rådgivning overfor foresatte og pedagogisk personale
 • til å kunne delta i den nasjonale og internasjonale debatten som berører dette fagfeltet


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, fagseminar med studentframlegg, gruppedrøftinger (3-5 studenter) og selvstudium. Undervisningen er samlingsbasert og går over ett semester.

Emnet arrangeres på høsten, og vil være del av første semester for fulltidsstudenter.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være fullført og godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen:

 • Tilstedeværelse på 70 % av all undervisning.
 • Refleksjonsnotat på 3 sider (ca. 1300 ord).
 • Gruppeoppgave med muntlig fremlegg.

Eksamen består av: Hjemmeoppgave over oppgitt tema på ca 3500 ord (ca. 10 sider) og muntlig eksamen. Innleveringsfrist 2 uker. Oppgaven gis en egen karakter. Muntlig eksamen fungerer justerende ved fastsetting av endelig karakter.

Det gis bokstavkarakter etter en skala fra A til F, der F er ikke bestått.

Ved karakteren F tilbys kontinuasjonseksamen påfølgende semester.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 20
 • Emnekode: PED-3022